Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Socialkontoret

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Socialkontoret arbetar utifrån socialnämndens ansvarsområden samt den lagstiftning som styr verksamheten.

Arbetet styrs bland annat av socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialnämndens ansvarsområden är:

 • individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård)
 • socialpsykiatri
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning/sjukdom
 • introduktion av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
 • förebyggande arbete för barn och ungdom
 • budgetrådgivning och skuldsanering
 • serveringstillstånd
 • tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
 • familjerådgivning
 • konsumentvägledning
 • samordning av kommunens kvinnofridsarbete

Socialkontorets avdelningar

Socialkontoret består av tre avdelningar. Socialkontoret har ca 180 personer anställda. De tre avdelningarna är:

 • Avdelningen för vuxna som handlägger ekonomiskt bistånd och svarar för introduktion till flyktingar. För arbetet med missbruk och socialpsykiatri finns en myndighetsenhet och utförarenheterna: Sollentuna beroendemottagning och socialpsykiatriska enheten. Åkerbo stödboende hör också till avdelningen.
 • Avdelningen barn och unga som omfattar en utredningsenhet (mottagning och barn- och ungdomsenheten), en placeringsenhet (familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner), en förebyggande enhet som bland annat ansvarar för serveringstillstånd och ungdomsmottagningen.
 • Avdelningen för stöd och utveckling arbetar med bland annat nämndkansli, budget- och skuldrådgivning och olika interna servicefunktioner såsom IT och kvalitetsutveckling.
Förvaltningschef: Elisabeth Bengtsson
Publicerad: 3 januari 2019