Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Flygfoto över Tureberg

Kommunledningskontoret

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorgan när det gäller styrning, ledning och uppföljning inom kommunen.

Det innebär att kommunledningskontoret dels utför egna uppdrag som kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsens arbetsutskott respektive miljöutskott beslutar om. Det kan vara att ta fram planer, policys, riktlinjer osv. Kommunledningskontoret utför också visst direkt operativt arbete. Personalavdelningen hanterar vissa personalärenden, kommunikationsenheten ansvarar för webbplatsen och andra kommunövergripande information osv.

Kommunledningskontoret ska också tillse att nämnder och styrelser genomför de beslut som kommunfullmäktige fattat. Det kan gälla att följa upp budget och att utvärdera verksamheternas förmåga att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp.
Arbetet är i första hand inriktat på att stödja och hjälpa förvaltningarna i deras arbete.
    
Kommunledningskontoret leds av kommundirektören. Inom kontoret finns fem avdelningar som var och en leds av en avdelningschef. Det finns även tre funktioner som svarar för juridik, näringsliv/ media och medborgardialog samt rådgivare och strateger.

  • Administrativa avdelningen 
  • Ekonomiavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Stadsbyggnadsavdelningen
  • Överförmyndaravdelningen
Kommundirektör: Katarina Kämpe