Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Så styrs Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vart fjärde år, när det är allmänna val, väljer kommuninvånarna de politiker som ska styra kommunen. Antalet röster avgör hur platserna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder fördelas mellan partierna. 

Politikernas uppgift är att besluta om hur kommunen ska styras och organiseras. Sollentuna kommun är en av Sveriges 290 kommuner. I vårt land beslutar kommunerna själva hur mycket invånarna ska betala i skatt och vad pengarna ska användas till, vi har så kallat kommunalt självstyre.

Politikernas uppdrag är att ge Sollentunaborna den kommunala service som de behöver och vill ha. Politikerna ska också förvalta kommunens pengar, som till stor del består av invånarnas inbetalda skatter. De allra flesta politiker i vår kommun är fritidspolitiker som samtidigt har ett annat arbete.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Sollentuna har 61 ledamöter och är det högsta politiska organet. Kommunfullmäktige, lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter och ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, nio nämnder. Nämnderna arbetar gentemot de mål som fullmäktige ställer upp och ansvarar för kontinuerliga utvärderingar och kvalitetsuppföljningar i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Politikerna fattar de övergripande besluten och tjänstemännen på förvaltningarna verkställer besluten. Utöver dessa nio nämnder finns det även en valnämnd samt överförmyndarnämnden som är gemensam för Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby.

Publicerad: 10 oktober 2019