Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

För dig som är förtroendevald

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Anneli Tjäder

Kommunledningskontoret

Kommunsekreterare

08 579 226 80

Som förtroendevald i en nämnd eller kommunfullmäktige behöver du känna till nämndens reglemente och fullmäktiges arbetsordning. Här hittar du länkar till de dokument och blanketter som du ofta har nytta av i ditt uppdrag.

Längst ner på sidan hittar du länkar till delegationsordningar, reglementen och olika ersättningsregler och blanketter som är användbara för dig som förtroendevald. De länkar som finns här är de mest efterfrågade. Där hittar du även en förteckning över årets sammanträdesdagar för fullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Fler regler och dokument hittar du i Sollentuna Författningssamling

Sollentuna författningssamling.

Delegationsordningar

I nämndernas delegationsordningar regleras vilken beslutanderätt som är överförd från fullmäktige till nämnden och från nämnden till arbetsutskott eller tjänstemän. I delegationsordningen regleras även hur delegationsbeslut ska återrapporteras till nämnden.

Reglementen

I nämndernas reglementen regleras vilken verksamhet nämnden ska arbeta med, hur nämnden ska vara sammansatt och hur nämndens och eventuella utskotts sammanträden ska gå till.

Fullmäktiges arbetsordning

Fullmäktiges arbetsordning är ett komplement till de regler om hur fullmäktige ska fungera om finns i olika lagar och förordningar, framförallt kommunallagen. Arbetsordningen reglerare bland annat formkraven för att väcka motioner, interpellationer och frågor i fullmäktige, ersättarnas tjänstgöring och hur handlingarna till sammanträdet ska göras tillgängliga.

Ersättning för förtroendevalda

Sollentuna kommun betalar ut arvoden och ersättning för kostnader som förtroendevalda har i och med sina uppdrag.

Arvoden är en frivillig förmån som kommunen valt att betala till vissa förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Ersättningar för förtroendevaldas kostnader för t.ex. barnpassning och förlorade arbetsinkomster m.m. måste kommunen betala ut enligt de regler som finns i kommunallagen.

Utbetalning av arvode för närvaro vid protokollförda sammanträden sker per automatik. Arvode för andra aktiviteter (t.ex. kurser och konferenser) måste den förtroendevalde själv begära genom att lämna ifyllda blanketter till respektive sekreterare. På Swedbanks webbplats för e-dokument kan du ta del av digitala specifikationer över utbetalda arvoden och ersättningar. Mobilt BankID behövs för att ta del av dessa.

Digitala specifikationer hos Swedbank

Ersättning till förtroendevalda regleras i styrdokumentet "Regler för ersättning och förmåner till förtroendevalda med flera, samt månadsarvoden för vissa uppdrag för mandatperioden 2019-2022". Reglerna behandlar bland annat rätten till sammanträdesarvoden, fasta månadsarvoden för vissa uppdrag, som t.ex. ordförande i en nämnds arbetsutskott, ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för särskilda utgifter.

För en mer översiktlig bild av din rätt till arvode kan du läsa "Rätten till arvode - en översikt" som är en lathund med exempel som kansliet på kommunledningskontoret tagit fram för att hjälpa till vid tolkningen av arvodesreglerna.

Anmälan till kontoregister

Om du är ny som förtroendevald eller tidigare inte fått arvode i kommunen så behöver du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister för att få ditt arvode utbetalat till din bank. Detta går du genom att följa länken Anmälan till Swedbanks kontoregister eller genom att lämna in blanketten Swedbanks anslutningsblankett till närmaste Swedbankkontor. Observera att kommunen inte tar emot några blanketter.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

Politiska sekreterare

Varje politiskt parti som är representerat i fullmäktige har rätt till en politisk sekreterare som ger stöd till gruppledare och övriga förtroendevalda. Genom att klicka på länken "kontaktuppgifter till partiernas politiska sekreterare" på den här sidan får du upp en lista med namn, e-post och telefonnummer till samtliga politiska sekreterare i kommunen.

 

Publicerad: 10 oktober 2019