Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolplikt och frånvaro

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning samt en skyldighet att delta i den samma. Som barnets vårdnadshavare är du skyldig att se till att barnet fullföljer sin skolgång.

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning samt en skyldighet att delta i den samma. Från hösten 2018 så inträder skolplikten höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Skolplikten innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från utbildningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen.

Enligt 7 kap. 19a § skollagen (2010:800) ska rektor om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Läs mer om Sollentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning

Läs mer om hur vi arbetar med frånvaro 

7 kap. 2-23 §§  skollagen (2010:800) 

Sjukfrånvaro

Är ditt barn är frånvarande från undervisningen på grund av sjukdom, anmäler du frånvaron i skolplattformen. 

Skolplattformen - inloggning

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Ansökan om ledighet behöver lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som normalt bör beaktas är:

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Till blanketterna

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Vid en längre utlandsvistelse eller längre frånvaro från skolan av annan anledning kan skolplikten fullgöras på annat sätt. Beslut om detta fattas av barn- och utbildningsnämnden och gäller i maximalt 1 år och vid studier utomlands sex månader. Förutsättningarna är att:

  • eleven är folkbokförd i kommunen under hela studietiden,
  • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, samt
  • synnerliga skäl finns.

Ansökan om att få fullgöra skolplikt på annat sätt behöver göras i god tid till Barn- och utbildningskontoret. 

Till blanketterna 

Föreläggande och vite

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.

Upphörande av skolplikt

Vid permanent flytt utomlands upphör skolplikten. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig. Anmälan görs av vårdnadshavare på blankett, se nedan. Enligt barn- och utbildningskontorets praxis avses varaktig vistelse minst sex månader. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt 7 kap. 2-3 §§ skollagen. Eleven blir således utskriven från sin hemskola. När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven samma rätt till utbildning som alla andra elever. Vårdnadshavare ska ansöka om skolplats på nytt med anledning av att det föreligger skolplikt. Ansöka om skolplats gör man i e-tjänsten för Skola och förskola, se länk nedan. Det finns dock ingen garanti för att eleven placeras på den skola som eleven innan sin vistelse i utlandet var inskriven på.

Till blanketterna

Till E-tjänsten för Skola och förskola

 

 

Publicerad: 11 juni 2019