Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolplikt och frånvaro

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Skolplikten innebär att barn måste gå i skolan och delta i undervisningen. Alla barn har rätt till en kostnadsfri utbildning. Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Skolplikten innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från utbildningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro (giltig eller ogiltig frånvaro) ska rektor enligt skollagen, se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. 

Sollentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning

Sjukfrånvaro

Är ditt barn är frånvarande från undervisningen på grund av sjukdom, anmäler du frånvaron i skolplattformen. 

Skolplattformen - inloggning

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

  • frånvarons längd,
  • elevens utbildningssituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Till blanketterna

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Vid en längre utlandsvistelse eller längre frånvaro från skolan av annan anledning kan skolplikten fullgöras på annat sätt. Beslut om detta fattas av utbildningsnämnden och gäller i maximalt 1 år och vid studier utomlands sex månader. Förutsättningarna är att:

  • eleven är folkbokförd i kommunen under hela studietiden,
  • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, samt
  • synnerliga skäl finns.

Ansökan om att få fullgöra skolplikt på annat sätt behöver göras i god tid till utbildningskontoret. 

Till blanketterna 

Upphörande av skolplikt

Vid permanent flytt utomlands upphör skolplikten. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig, minst sex månader. Anmälan görs av vårdnadshavare. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning. Eleven blir således utskriven från sin hemskola. När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven skolplikt  på nytt. Vårdnadshavare ska då ansöka om skolplats. Det finns ingen garanti för att eleven placeras på den skola som eleven tidigare var inskriven på.

Till blanketterna

Ansök om skolplats via e-tjänst

Publicerad: 22 augusti 2019