Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vi arbetar på många sätt mot diskriminering och mobbning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ett av våra huvudmål är att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan/skolan. Vi arbetar på många sätt och med ett antal olika metoder. Nästan alla skolor följer Olweus-metod.

Trygghet och studiero är namnet på vår handlingsplan för hur vi arbetar med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Handlingsplanen ska tillämpas vid alla kommunala skolor i Sollentuna. De fristående skolorna har frivilligt anslutit sig att följa den. Förskolor och familjedaghem ska följa planen i tillämpliga delar.

Handlingsplanen Trygghet och Studiero

Diskriminering och kränkande behandling

Vi har tagit fram riktlinjer för hantering av kränkande behandling och trakasserier av barn/elever. Riktlinjerna syftar till att säkerställa en likvärdig och systematisk hantering av anmälan och utredning av uppgifter om att kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier av barn/elever har förekommit inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter.  

Anmälan och utredning om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Arbete mot mobbning

I Sollentuna arbetar så gott som samtliga skolor i Sollentuna enligt Olweus-metod; ett systematiskt arbete för att motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan. Olweusprogrammet är vetenskapligt utvärderat och visar på minska mobbning och bättre skolklimat. Programmet genomförs på såväl individnivå som klass- och skolnivå och involverar elever, personal och föräldrar.

Programmet bygger på principer om en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och mycket tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

Metoden präglas av en tydlig struktur för hur en skola förebygger mobbning och annan kränkande behandling samt hur man hanterar situationen när mobbing verkligen inträffar. Vid en mobbningssituation ska till exempel en individuell mobbningsplan upprättas tillsammans med inblandade föräldrar och elever.

En viktig del av arbetet är den enkätundersökning från år 3 – år 9 som varje skola årligen genomför. Den visar på resultatet från genomfört arbete och ger underlag för det kommande.

Publicerad: 15 november 2018