Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frågor o svar

Frågor och svar om skolansökan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Publicerad: 12 juli 2016

Frågor och svar om skolansökan

Du gör din ansökan om skolplats i Sollentuna kommunens  e-tjänst  under den aktuella perioden för skolansökan. 

Till ansökan om skolplats

20 augusti 2019.

Ja, du behöver ange tre alternativ när du ansöker om skolplats, men reservplatsen ska inte vara ett av alternativen.

Ja, du kan söka fritidshemsplats samtidigt som du ansöker om skolplats i e-tjänsten för detta.

Ska du börja i förskoleklass och önskar en fritidshemsplacering har du rätt till fritidshem från den 1 augusti.

Det är rektor på varje skola som ansvarar för att eleven får det stöd den behöver.

Har du skyddade personuppgifter från Skatteverket ska du inte göra en skolansökan via vår e-tjänst för skola och barnomsorg. Är du folkbokförd i Sollentuna kommun och har skyddade personuppgifter och måste göra en ansökan, tar barn- och utbildningskontoret kontakt med dig före skolansökansperioden och berättar hur du ska göra.

Har du skyddade personuppgifter, men inte är folkbokförd i Sollentuna kommun, ta kontakt med kontaktcenter via tfn 08-579 210 00  för information om hur du gör ett en skolansökan.

Ja, för att ansökan ska vara giltig måste samtliga vårdnadshavare acceptera den nya skolplaceringen. Om bara den ena av två vårdnadshavare  tackar ja till platsen, eller om båda tackar nej, är valet ogiltigt och eleven behåller sin nuvarande skolplacering.

Du kan göra ett skolbyte till nästa läsår via e-tjänsten för skola och barnomsorg under skolansökansperioden i början på året. 

Inloggning till e-tjänst

Alla elever söker på samma villkor oavsett om det finns fortsättning nästkommande läsår på nuvarande skola. 

Du kan ansöka om plats i ny skola under pågående termin. 

Placering sker i mån av plats efter att Sollentunaelever har placerats, om inte eleven har ett beslut om att särskilda skäl finns för att eleven ska gå i Sollentunas kommunala förskoleklasser/grundskolor.

Du gör en oinloggad ansökan. En oinloggad ansökan är både en ansökan om skolplacering och en ansökan om användarkonto. När du har fått ditt konto godkänt kan du logga in antingen med ditt användarnamn och lösenord eller med e-legitimation.

Elever från andra kommuner kan få rätt att gå i Sollentunas kommunala förskoleklasser/grundskolor på samma villkor som elever som har Sollentuna som hemkommun, om de har särskilda skäl för att beviljas detta. Det är barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna kommun som fattar dessa beslut.

Rätten att få gå i Sollentunas kommunala förskoleklasser/grundskolor på grund av att särskilda skäl finns, beviljas oftast endast för läsåret som ansökan om skolplacering gäller. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut om inte eleven blir folkbokförd i kommunen under tiden.

Om du vill att ditt barn ska få ett beslut om att särskilda skäl finns för barnet att gå i Sollentunas förskoleklasser/grundskolor kan du ansöka om det. Ange uppgifter om barnets namn, barnets personnummer, samt en redovisning av vilket skäl du vill åberopa.

  • Eleven är på väg att flytta till Sollentuna kommun. Bifoga kopia på köpekontrakt för bostad, hyreskontrakt eller dylikt, eller intyga på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna kommun under läsåret som ansökan om placering avser. Ange barnets nuvarande adress samt framtida adress med inflyttningsdatum i ansökan.
  • Eleven har en familjehemsplacering/jourhemsplacering i Sollentuna men är fortfarande folkbokförd i annan kommun. Bifoga ett intyg från socialtjänsten i barnets hemkommun.

Ansökan skickas via e-post till kontaktcenter@sollentuna.se eller via brev till Sollentuna kommun, Kontaktcenter, 191 86 Sollentuna.

Nej, Sollentuna kommun  beviljar inte skolpeng för studier utomlands.

Ja, men inte via e-tjänsten för skola och förskola i Sollentuna. Kontakta den aktuella skolan för mer information.

Eleven kan söka skolplats på en skola i annan kommun oavsett om den är kommunal eller fristående.  

Du får själv kontakta den skola ditt barn vill söka till och undersöka om den kan ta emot. Du får en blankett av den mottagande skolan, som fylls i och skickas till barn-och utbildningskontoret i Sollentuna. För att skolpeng ska beviljas av Sollentuna, krävs det att Sollentuna kommun är elevens hemkommun.

För mer information kontakta vårt kontaktcenter via e-post: kontaktcenter@sollentuna.se eller telefon 08-579 210 00.

Om du ångrar dig medan skolansökansperioden fortfarande pågår kan du göra om ansökan. Den tidigare genomförda ansökan, inklusive fritidshemsansökan, raderas och en ny ansökan kan registreras.

Om du ångrar dig när skolansökansperioden är avslutad och du har fått ett placeringsbeslut, hänvisas du till att göra ett byte i e-tjänsten för skola och förskola.  

Dina önskemål  om skola beaktas så långt det är möjligt, men andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet får, enligt Skollagen, inte åsidosätts.

Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där och som bor nära skolan gäller relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts, dvs avstånd till sökt skola och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Läs mer om relativa närhet.

 

Du kan läsa mera om skolorna på deras hemsidor. 

De flesta skolor har även en Öppet hus-aktivitet under december-januari. Läs mer på kommunens webbplats och titta i lokalmedia.

Länk till datum för Öppet Hus

Länk till skolornas webbplatser

Nej, inte i den kommunala verksamheten.  Fristående skolor med förskoleverksamhet har egna antagningsregler.

Om två eller flera elever är lika berättigade till en placering på en viss skola när hänsyn har tagits till vårdnadshavarnas önskemål och relativ närhet, och samtliga elever som har sökt till skolan inte får plats, får en elev som har ett syskon som redan är placerat i årskurs F-6 på skolan under det aktuella läsåret förtur till platsen. Detta innebär att vårdnadshavaren måste ha ansökt om en plats för eleven på den aktuella skolan och eleven måste vara en av flera elever som är lika berättigade till platsen enligt närhetsprincipen för att denna urvalsgrund ska kunna tillämpas.

Denna urvalsgrund gäller för elever som lever i samma familj boende på samma folkbokföringsadress, de behöver inte vara biologiska syskon.

Observera att syskonet som redan går på den sökta skolan måste ha en placering på skolan under det aktuella läsåret för att denna urvalsgrund ska kunna tillämpas. Kommunens e-tjänst känner av om en elev uppfyller förutsättningarna för urvalsgrunden och tillämpar det automatiskt i så fall.

Läs mer om reglerna och relativ närhet.

Några skolor har en speciell inriktning eller profil på hela eller delar av verksamheten. Här gäller speciella antagningsregler och antagningen sker under hösten. Därför är det viktigt att du först tar kontakt med den aktuella skolan innan du gör en skolansökan. Då får du information om vad som gäller just där, t ex eventuella antagningsprov.

Om ditt barn blir antaget får du hem ett antagningsbeslut från skolan. Glöm inte att du i alla fall måste göra/registrera din ansökan i e-tjänsten.

Länk till mer information om profilklasser och profilskola

Ja. Skolansökan omfattar alla skolor, både fristående skolor och kommunala skolor, med eller utan profilklasser.

De fristående skolorna har sina egna kö- och antagningsregler. Därför är det viktigt att du först tar kontakt med den aktuella skolan innan du ansöker om plats. Då får du information om vilka regler som gäller just på den skolan. Efter det ska du ansöka om platsen i kommunens  e-tjänsten för skolansökan.

Skolplaceringsbesluten för läsåret 2019/2020 är nu klara. Nu kan man se barnens nya skolplacering i e-tjänsten under Min sida. Under vecka 13 skickar Sollentuna kommun ut beslutsbrev via post till folkbokföringsadressen.

När skolansökningsperioden är slut börjar placeringsarbetet. Besked om ditt barns skolplacering kommer du att få kring månadsskiftet mars/april. Du får beskedet via e-post om e-post finns angiven i e-tjänsten. Samtliga barnets vårdnadshavare får också placeringsbeslutet utskickat via brev till folkbokföringsadressen.

Samtliga barnets vårdnadshavare ska godkänna placeringen genom att underteckna på talongen längst ner på placeringsbeslutet och skicka den till skolan inom tre veckor från utskriftsdatum.

Till inloggning i e-tjänst.

Ja, det är viktigt eftersom vi försöker tillgodose dina önskade alternativ utifrån den rangordning som du har gjort.

Du måste ange tre alternativ när du gör din skolansökan, om ditt barn:

  • ska börja förskoleklass höstterminen 2019, eller
  • går i en skola som inte erbjuder påföljande skolår. 

Du måste ange minst ett alternativ om ditt barn flyttar in till kommunen eller byter skola inom kommunen. 

Nej, det har ingen betydelse när under perioden du söker en skolplats. Alla som ansöker under skolansökningsperioden har samma förutsättningar. När perioden är slut placerar skolorna eleverna utifrån gällande regler för detta.

Fristående skolor antar elever till sina skolor utifrån sina regler och kommunala skolor antar elever i respektive skola utifrån barn-och ungdomsnämndens Regler för skolansökan.

Regler för skolansökan

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om Regler för skolansökan. Reglerna anger principerna för placeringsarbetet och gäller för de kommunala skolorna, förskoleklass och grundskola. Fristående skolor har egna regler.

Regler för skolansökan

Du ansöker om skolplats till läsåret 2019/2020  från den 7 januari till och med den 4 februari 2019. 

Ja, du måste göra en skolansökan under perioden för detta läsår om ditt barn: 

  • ska börja förskoleklass höstterminen 2019
  • går i en skola som inte erbjuder påföljande skolår 
  • önskar byta skola trots att den nuvarande skolan erbjuder påföljande årskurs.

Majoriteten av eleverna får en placering på något av sina tre önskade alternativ och flertalet av dessa får sitt förstahandsalternativ. 

Elever som inte kan placeras på något av sina tre önskade alternativ har rätt till en placering på en kommunal skola. Dessa placeringar hanteras centralt på barn- och utbildningskontoret. Kontoret undersöker i första hand om det finns kommunala skolor i närområdet som kan ta emot eleven (med närområde avses ett avstånd som understiger avståndet för att beviljas skolskjuts). Finns det plats i närområdet erbjuds eleven plats där. Om det inte skulle finnas plats i närområdet undersöks vilka övriga skolor som kan erbjuda plats. 

I de fall en elev inte får plats på något av sina tre önskade alternativ tar kontoret alltid kontakt med vårdnadshavarna innan placeringsbeslut skickas ut till övriga elever. 

Om två eller flera elever är lika berättigade till en placering på en viss skola när hänsyn har tagits till vårdnadshavarnas önskemål, relativ närhet och eventuell syskonförtur och samtliga elever som har sökt till skolan inte får plats, tillämpar Sollentuna kommun lottning som urvalsgrund.