Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Regler för förskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vem har rätt till barnomsorg? Får barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon? Hur fungerar det med ledighet och deltid i förskolan? När är förskolan öppen? Kan vi få barnomsorg på kvällar och nätter? Hur säger jag upp platsen?

Vem har rätt till barnomsorg?

För att ditt barn ska få en heltidsplats måste du uppfylla minst ett av följande krav:

 • arbetar eller studerar som överstiger 15 timmar per vecka
 • är aktivt arbetssökande
 • är asylsökande samt är i landet utan stöd av myndighetsbeslut
 • få sjukpenning eller graviditetspenning som överstiger 15 timmar per vecka
 • få sjukersättning (tidigare kallat sjukpension), ålderspension eller avtalspension som överstiger 15 timmar per vecka

För att ditt barn ska få en deltidsplats i barnomsorgen måste du dessutom uppfylla minst ett av följde:

 • vara föräldraledig (minst 50% av ett heltidsarbete och hemma med syskon)
 • arbetar eller studerar mindre än 15 timmar per vecka
 • efterfråga en plats i allmän förskola för 3-6-åringar
 • få ålderspension/avtalspension/avgångsvederlag/sjukersättning (tidigare kallat sjukpension) som är mindre än 15 timmar per vecka

När villkoren för att få barnomsorg inte längre är uppfyllda, förlorar barnet rätten till barnomsorg vid utgången av nästföljande månad.

Alla barn som är folkbokförda i Sollentuna samt asylsökande barn och barn från EU/EES länder som stadigvarande vistas i kommunen, har rätt till barnomsorg här. Undantagna är diplomatbarn som inte kommer från EU/EES-land.

För barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon?

Barn som har heltidsplats och som får ett syskon behåller sin plats på heltid två månader efter syskonets födelse respektive fyra månader om det är tvillingsyskon. Därefter gäller 15 timmar i veckan året runt under föräldraledigheten för barn 1-5 (6) år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar.

Om barnet behöver längre tillsynstid när du är föräldraledig på grund av att du arbetar eller studerar (minst 50 procent av full tid) ska du kunna intyga detta för förskolechefen/ dagbarnvårdaren. Intygskravet gäller för make/maka/sambo som är förälder till barnet och som bor på samma folkbokföringsadress som barnet.

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader.  

Ledigt i max tre månader

Barn har rätt att behålla sin plats i förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet/ förskoleklass under längre ledighet, dock maximalt tre månader. Barnet ska då  ha varit inskrivet och varit närvarande i förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet/ förskoleklass under minst två månader från placeringsdatum.

Deltid i förskolan

En deltidsplacerings för ditt barn innebär ett av följande alternativ:

 • 15 timmar per vecka under hela året (ange 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval), eller 
 • 25 timmar per vecka under skoldagar samt tre veckors extra vistelsetid under sommarlovet. Även här anger du 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval, men du kontaktar även din förskola/familjedaghem. Valet av 25 timmar per vecka under skoldagarna sker genom en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och verksamheten och anges inte i e-tjänsten.

15 timmar gratis förskola för barn 3-5 år

Utöver de två alternativen finns allmän förskola för 3-5-åringar. Allmän förskola är valbar från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Omsorgstiden är 15 timmar per vecka. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Verksamhetsformen kan inte enbart väljas under en ledighets, t ex sommarledighet. Allmän förskola är avgiftsfri. För att ditt barn ska få tillgång till den allmänna förskolan måste du:

 • Om det är ditt barns första placering, anger du 15 timmars omsorgstid i e-tjästen för barnomsorgsval och kontaktar förskolan.
 • Om ditt barn redan har en placering, kontaktar du förskolan utan att göra någon ändring av omsorgstiden i ditt barns ansökan.

Avgift för deltidsbarn

Avgiften följer maxtaxan, vilket innebär att du betalar max 3 procent av hushållets inkomst. Avgiften baseras på barnets ålder och hushållets inkomst och inte på hur mycket tid ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet. Syskonrabatterna påverkas inte.

Barn 1-2 år, deltid 3 %
Barn 3-5 (&) år, deltid 2,25 %

Ändra eller säga upp plats

Vill du ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem senast en månad innan ändringen ska börja gälla. Ändra omsorgstid. Vill du ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid samt mellan 15 timmar och 25 timmar per vecka.

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen har gjorts i systemet av vårdnadshavaren. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Vid byte från förskola/familjedaghem till skolbarnomsorg påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som

 • är folkbokförd på samma adress som barnet och som
 • står som fakturamottagare.

När är förskolan öppen?

Förskolor och familjedaghem erbjuder maximalt 12 timmars öppethållande per dag på vardagar för barn med sådant tillsynsbehov. Dessa 12 timmars öppethållande ska ske under de tider då majoriteten av verksamhetens barn behöver barnomsorg, dock inte innan kl. 06.00 eller efter kl 19.00 och endast på helgfria vardagar.

Förskolan är öppen året runt

Under semesterperioder och planeringsdagar kan förskolor samarbeta för bästa planering. Har vårdnadshavare behov av barnomsorg är det verksamhetens ansvar att ordna det.  Det kan ske antingen i befintlig verksamhet eller i en annan förskola, alternativt familjedaghem. Förskolan ska i god tid kommunicera med vårdnadshavare om deras behov av omsorg.

Pedagogisk omsorg på obekväm tid - Nattis

Har du behov av omsorg på kvällar och nätter, kan du ansöka om detta. Barnen får då komma till förskolan Siffran i Tureberg, som är en kommunal förskola. Verksamheten har stängt under storhelger*.

Barn som beviljas barnomsorg på kvällar och helger har förtur till Siffrans ordinarie verksamhet. Om barnet har sin ordinarie barnomsorg på en annan enhet, ansvarar barnets vårdnadshavare för hämtning och lämning på Siffran. Om du har barn i skolålder ansvarar du också själva för att hämta och lämna på Siffran. Man kan ansöka om skolskjuts i form av SL-kort mellan barnomsorgsverksamheterna. Har ditt barn skyddad identitet ansöker du via en blankett

Öppet på familjedaghemmen

Familjedaghemmet ska garantera omsorg i minst 10 timmar per dag på vardagar. Har du som vårdnadshavare behov av omsorg utöver 10 timmar, ansöker du via e-tjänsten för barnomsorgsval. Familjedaghemmet ska vara tillgänglig för barnen hela året vid behov. Om verksamheten önskar stänga (till exempel på sommaren) ska en överenskommelse ha träffats med vårdnadshavarna till samtliga barn, om att likvärdig omsorg kan erbjudas. Det kan ske antingen i befintlig verksamhet (till exempel med vikarie) eller i annan förskola alternativt familjedaghem.

För att bästa möjliga placering ska kunna göras inför skollov och vanliga semesterperioder, ska familjedaghemmet i god tid kommunicera med vårdnadshavare om deras behov av omsorg.

* Med storhelg menas följande:

 • Från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk
 • Från kl. 18.00 på dag före pingstafton eller midsommarafton, till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.
 • Från kl. 18.00 på dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.
 • Från kl. 18.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi Himmelsfärds Dag, Nationaldagen eller Alla Helgons dag, till kl. 07.00 måndag eller vardag närmast efter trettondag jul, första maj, Kristi Himmelsfärds Dag eller Nationaldagen.
Publicerad: 12 juni 2019

Länkar