Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvalitet och utveckling i förskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa skola. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Den resan börjar i förskolan.

Utvecklingsarbetet i förskolan utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 2010. I förskolan används ett antal redskap som systematiskt utvärderar och mäter verksamheter och deras kvalitet. 

Tydliga mål för förskolan 

  • Hög pedagogisk kvalitet: Att förskolebarnen är en del av en undervisande förskola där lekarnas och aktiviteternas syfte är ett kontinuerligt lärande och förberedande för grundskolans krav.
  • Trygghet: Att alla förskolebarn ska känna sig trygga i förskolan.
  • Socialt samspel: Att Sollentunas förskolor stimulerar och utmanar varje barns utveckling där omtanke, hänsynstagande och samspel bildar en helhet. 

Kvalitetsrapportering

Alla enheter, såväl kommunala som fristående, bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och lämnar årligen en kvalitetsrapport till barn- och utbildningskontoret. 

Observationer

Alla förskolor och skolor observeras en gång vart tredje år. Observationerna är en del av VÅGA VISA, ett samarbete mellan åtta kommuner kring utvärdering och uppföljning av verksamheten. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna i samarbetet. Varje observation resulterar i en rapport där verksamheten beskrivs och bedöms utifrån läroplanernas målområden, vilka omfattar:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande
  • Bedömning och betyg (gäller ej förskola)
  • Styrning och ledning

Kundundersökning

En annan del av VÅGA VISA är kundundersökningen. Den genomförs varje år i januari för att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om förskolan, familjedaghem (samt skola och gymnasieskola) i Sollentuna. Du hittar resultatet från årets kundundersökning längst ned på sidan.

Övergångar i undervisning och lärande, från förskola till förskoleklass, fritidshem och lågstadium

Vid övergångar inom och mellan  olika skolverksamheter och stadier ökar behovet av att samverka i form av professionell dokumentation och synkronisering av varsamheterna. Sollentuna bedrev ett utvecklingsprojekt under lå 17/18 tillsammans med pedagoger från alla områden som resulterade i denna skrift.

Projekt Övergångar i undervisning läsåret 17/18

Utbildning i förskolan

Välkommen att ta del av hur förskolan bedriver undervisning. Vi visar exempel inom flera viktiga områden.

Utbildning i förskolan

Lokala utvecklingsprojekt

Inom förskolan genomförs flera olika utvecklingsprojekt, forum, föreläsningar och möten för gemensam kompetensutveckling och nätverkande. Detta sker inom ramen för Lokala UtvecklingsCenter, LUC. 

Föreläsningar

Barn- och utbildningskontoret arrangerar kortare föreläsningar på kvällstid några gånger per termin, ibland i samarbete med socialtjänstens SAGA-team. Ofta är det pedagoger från kommunens förskolor delar med sig av sitt pågående utvecklingsarbete till övriga kollegor.

Förskolemöte

Biträdande rektorer med ansvar för kommunal förskoleverksamheten träffas regelbundet för planerings- och utvecklingsarbetet.

Förskoleforum

Vissa år organiseras ett förskoleforum för alla pedagoger i förskolan. Syftet är att stärka det kollegiala lärandet med bland annat föreläsningar och workshops.

Lokala UtvecklingsCenter, LUC.

 

Publicerad: 29 augusti 2019