Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avgifter för barnomsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten (före skatt) i hushållet där barnet är folkbokfört, och på hur många barn i hushållet som har en plats i barnomsorg - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan. Hushåll som har en gemensam inkomst före skatt på 47 490 kronor (gäller 2019), eller mer, betalar maxtaxa. Hushåll som har en lägre inkomst före skatt betalar en viss procent av hushållets inkomst. 

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

  • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning)
  • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

  • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
  • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning 
  • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Syskonrabatt

Du får rabatt om du har flera barn som är placerade i barnomsorgen. Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. För att syskonrabatten ska gälla ska en och samma vårdnadshavare ansöka om barnomsorg för samtliga barn och barnen ska vara folkbokförda på samma adress.

Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2019.

Avgifter för barn 1-2 år

För förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem och pedagogisk omsorg på obekväm tid. Gäller barn från 1 år till sista juli det år barnet fyller 3 år. 

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 3% 1 425 kr 
Barn 2 2%  950 kr
Barn 3 1% 475 kr

Avgifter för barn från 3 - 5 år

Från och med augusti det år barnet fyller tre år är femton timmar/vecka avgiftsfri. Även kallad ”allmän förskola”. I Sollentuna har även familjedaghemmen avgiftsfri verksamhet som motsvarar allmän förskola. Om du enbart vill ha avgiftsfri placering femton timmar/vecka, meddelar du verksamheten

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2,25% 1 069 kr 
Barn 2 1,5% 712 kr 
Barn 3 0,75% 356 kr 

Avgift för omsorg om skolbarn

Fritidshem, familjefritidshem (F-3) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (F-3) samt barn i behov av särskilt stöd (F-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2% 950 kr
Barn 2 1% 475 kr
Barn 3 1% 475 kr

Fritidshem skolår (4-6) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (4-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 1% 475 kr
Barn 2 0,5% 237 kr
Barn 3 0,5% 237 kr

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader. 

Exempel: Ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten och har fått en placering i fritidsverksamhet. Startdatum i fritidshemsverksamheten den 8 augusti och du vill ha barnet hemma i tre månader innan dess. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan och pedagogisk omsorg sägas upp senast den 8 mars (8 maj är då sista dagen för barnet i verksamheten).

Ändra bruttoinkomst och kontroll av barnomsorgsavgift

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Sollentuna kommun kontrollerar varje år hushållets samlade bruttoinkomst.

Publicerad: 21 oktober 2019