Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Badplats vid Ravalen

Badplats vid Ravalen

Strandskydd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Våra stränder är en gemensam naturtillgång som betyder mycket för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. För att slå vakt om denna oersättliga tillgång omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av det generella strandskyddet.

Strandskydd

... gäller för stora delar av stränderna i Sollentuna.

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att:

 • Bygga nytt.
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
 • Gräva eller förbereda byggnationer.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB).

Möjlighet till dispens

Vill man göra något inom strandskyddat område finns möjlighet att söka dispens. Men man måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa bedöms väldigt strängt.

Som särskilt skäl för att få dispens ska det område som dispensen avser

 • redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, till exempel en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad, industriområde eller en campingplats,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering vara väl avskilt från området närmast strandlinjen. En mindre väg eller topografiska förhållanden som gör det svårt att nå stranden anses vanligen inte ha någon avskärande effekt.
 • behövas för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området, Kan gälla brygga, pir, båthus med mera. Dock kan behovet av en enskild brygga ofta tillgodoses genom en gemensam brygganläggning.
 • behövas för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området, till exempel en hamnanläggning eller en campingplats. Bostäder kan inte byggas.
 • behöva tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, till exempel olika infrastrukturanläggningar, anpassning för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen eller
 • behöva tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Det innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär och tillämpas mycket restriktivt.

Om du är osäker på om strandskydd gäller för just den plats där du planerar att göra någonting kan du vända dig till miljö- och byggnadskontoret telefon 08-579 210 00 eller e-post mbn@sollentuna.se.

Läs mer om strandskydd och när man kan få dispens på Strandskyddsdelegationens webbplats.