Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Edsbergs slott och Edsviken

Edsviken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Edsvikens vatten mår inte bra. Här kan du läsa på vilket sätt och vad man kan göra åt det.

Edsviken är Sollentuna kommuns enda havsvik och vårt andra största vatten, efter Norrviken. Vi delar Edsviken med Danderyd och Solna. 

Vattenkvalitén

Edsvikens vatten uppfyller inte miljökvalitetsnormerna ”god ekologisk status” och ”god kemisk ytvattenstatus”. Viken lider av övergödning och innehåller för höga halter av miljögifter. 

Historien bakom Edsvikens vattenkvalitet

Fram till slutet på 1960-talet, då Käppala reningsverk byggdes, fick Edsviken ta emot orenat avloppsvatten från Sollentunas hushåll. Dessutom påverkas Edsviken på samma sätt som andra vatten i bebyggda miljöer, av orent dagvatten - regnvatten och smältvatten leds från tak och gator till närmsta sjö, vik eller vattendrag. Dagvatten för ofta med sig näringsämnen och miljögifter. Idag bygger man annorlunda, men det kan vara svårt, kostsamt och tidskrävande att rätta till gamla fel. Till Edsviken leds fortfarande orenat dagvatten. 

Så ska kommunen förbättra vattenkvalitén

  • Vi har en dagvattenpolicy, som ska säkerställa att vi framöver tar hand om dagvattnet på rätt sätt.
  • Kommunen och SEOM (Sollentuna energi och miljö) har börjat projektera för en dagvattenanläggning i Edsviken.
  • Vi samarbetar också med Danderyd och Solna om åtgärder och miljöövervakning.
  • Dessutom arbetar vi fram en vattenplan som ska omfatta ett antal åtgärder, checklistor och arbetsstöd. Den beräknas vara klar 2019. Vattenplanen medfinansieras av EU.
  • Vi inkluderar ”uppströms” och ”nedströms” vatten i våra åtgärder, det vill säga det vatten som rinner ut i Edsviken och som lämnar Edsviken.
  • Tillsammans med Danderyd, Järfälla, Solna, Stockholm och Sundbyberg driver vi Edsvikens vattensamverkan.
  • I ett samarbete mellan Sollentuna kommun, tre av de ingående kommunerna i Edsviken vattensamverkan  och Länsstyrelsen i Stockholm kommer vi ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för hela Edsvikens avrinningsområde. Åtgärdsprogrammet skall vara klart december 2018 och Sollentunas föreslagna konkreta åtgärder kommer lyftas in i vattenplanen.
  • Vi är medlemmar i den ideella föreningen Svealands Kustvattenvårdsförbund, som mäter och beskriver miljötillståndet längs hela svealandskusten. 

Anläggning av skärmbassäng

För att ta hand om det orenade dagvattnet planerar vi en skärmbassäng i inre delarna av Edsviken. En del av viken, där dagvattenledningarna mynnar, hägnas in och partiklarna som vattnet för med sjunker till botten innan vattnet lämnar bassängen och sprider sig i resten av viken. Innan vi kan anlägga skärmbassängen måste vi hitta ett godtagbart utseende och vi ska få tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vi hoppas kunna inleda arbetet med skärmbassängen under 2017. 

Bada i Edsviken

Edsviken har generellt inga stora problem med giftiga alger eller med de bakterier som ger magsjuka.  Provtagning sker regelbundet på vissa badplatser under badsäsong. Följ de förbudsskyltar som satts upp på olämpliga badplatser. 

Fiska i Edsviken

Fisken i Edsviken kan innehålla halter av miljögifter som är ohälsosamma för människor.