Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Miljö- och klimatarbete

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Inger Mattsson

Projektledare miljö och klimat

08-579 219 33

Sollentuna kommun ska kännetecknas av god resurshushållning och en god livsmiljö. Miljö och klimat är ett av de övergripande politiska fokusområdena i Sollentuna kommun. 

En framgångsrik hantering av miljöfrågorna är central för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet. I vår miljöpolicy som antogs 2014 framgår det att Sollentuna kommun ska vara den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser.

Fyra prioriterade områden:

I Sollentuna kommun arbetar vi med miljöfrågor inom de fyra prioriterade områden som ingår i kommunens miljöpolicy:

 

Ny mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbete antagen

Den 15 september 2016 antog kommunfullmäktige enhälligt en ny miljöplan. Det innebär att Sollentuna nu drar igång fler än 40 aktiviteter för att minska kommunens påverkan på miljö och klimat. Målet är att vi år 2040 inte ska tära på jordens resurser och att utsläppen av växthusgaser ska vara noll.  För att ge kommuninvånarna en mer hållbar framtid och för att bidra till de globala miljömålen har kommunen beslutat att man ska begränsa utsläppen av växthusgaser och uppnå långsiktigt hållbar användning av resurser. Alla kommunens förvaltningar har varit involverade i att ta fram en gedigen lista med åtgärder inom våra fyra prioriterade områden.

Exempel på miljöaktiviteter som Sollentuna kommun satsar på är att minska matsvinnet, kontrollera kemikalieanvändningen, anlägga cykelbanor och reducera buller. Under 2015-2016 gick kommunens alla anställda igenom en miljöutbildning. Syftet med utbildningen var att implementera kommunens miljöpolicy samt skapa medvetenhet och kunskap i miljöfrågan så att de anställda kan ta miljöansvar i sin vardag. Miljöplanen var ute på remiss under våren 2016 och alla åtaganden och aktiviteter i den är  kopplade till kommunens miljöpolicy och klimatstrategi. 

Mer om kommunens miljö- och klimatarbete

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter. Det handlar bland annat om att satsa på åtgärder som minskar avfallsmängder och reducerar buller, eller att förbättra vattenkvalitet i sjöar och hav genom olika insatser för hantering av dagvatten.

Det handlar också om att genomföra åtgärder som både främjar den biologiska mångfalden i skogar och vattendrag och som möjliggör för invånarna att vistas i naturen. Genom satsningar på nya tekniska lösningar kan vi spara energi och genom att använda  förnybara källor, som sol och vind, kan vi producera hållbar värme och el. 

Kommunens verksamheter genomför årligen stora inköp. Därför är det extra viktigt att vi ställer relevanta krav på de varor och tjänster vi upphandlar. Här finns en stor möjlighet att både minska vår påverkan på miljön och reducera våra kostnader. 

Våra styrdokument Miljöpolicyn och Klimatpolicyn hittar du länkar till på denna sida, här hittar du även vår Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet fram till år 2020, samt Kemikalieplanen som båda antogs av kommunfullmäktige 15 september 2016. Du kan även läsa mer om vårt miljöarbete i vårt miljöbokslut. 

Filmen om kommunens miljö- och klimatarbete