Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fiske

Miljö- och klimatarbete

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Inger Mattsson

Projektledare miljö och klimat

08-579 219 33

Sollentuna kommun ska kännetecknas av god resurshushållning och en god livsmiljö. Miljö och klimat är ett av de övergripande politiska fokusområdena i Sollentuna kommun. 

En framgångsrik hantering av miljöfrågorna är central för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet. I vår miljöpolicy som antogs 2014 framgår det att Sollentuna kommun ska vara den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser.

Fyra prioriterade områden:

I Sollentuna kommun arbetar vi med miljöfrågor inom de fyra prioriterade områden som ingår i kommunens miljöpolicy:

  • Konsumtion och resurshantering
  • Mark och vatten
  • Trafik och transportlösningar
  • Kommunikation och kompetensutveckling 

Ny mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbete antagen

Den 15 september 2016 antog kommunfullmäktige enhälligt en ny miljöplan. Det innebär att Sollentuna nu drar igång fler än 40 aktiviteter för att minska kommunens påverkan på miljö och klimat. Målet är att vi år 2040 inte ska tära på jordens resurser och att utsläppen av växthusgaser ska vara noll.  För att ge kommuninvånarna en mer hållbar framtid och för att bidra till de globala miljömålen har kommunen beslutat att man ska begränsa utsläppen av växthusgaser och uppnå långsiktigt hållbar användning av resurser. 

Miljöpolicy och klimatpolicy

Våra styrdokument Miljöpolicyn och Klimatpolicyn hittar du länkar till på denna sida, här hittar du även vår Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet fram till år 2020, samt Kemikalieplanen som båda antogs av kommunfullmäktige 15 september 2016. 

Mer om kommunens miljö- och klimatarbete

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter. Det handlar bland annat om att satsa på åtgärder som minskar avfallsmängder och reducerar buller, eller att förbättra vattenkvalitet i sjöar och hav genom olika insatser för hantering av dagvatten.

Energi

Sollentuna kommun har tillsammans med Sollentuna Energi AB byggt tre vindkraftverk i Bösjövarden i Dalarna som döpts till Sol, Vind och Vatten. Elproduktionen från verken täcker ca 65 % av kommunens eget elbehov. Målet är att kommunen ska bli helt självförsörjande på energi. För att minska elanvändningen arbetar kommunen med att övergå från eluppvärmning till fjärrvärme.  Kommunen har tagit fram en solkarta som visar hur mycket solen strålar på alla fastigheters tak i kommunen, för att uppmuntra till installering av solceller. Kommunen satsar även på hållbar IT, som dels minskar energiförbrukningen och dels minskar miljöpåverkan genom att livslängden på produkterna blir längre.

Trafik- och transportlösningar

Trafiken har stor påverkan på både miljö och hälsa. Utsläpp av växthusgaser uppstår både när kommunens anställda reser i tjänsten och när invånarna transporterar sig med bil eller i kollektivtrafiken. Väl fungerande trafik är viktigt för att Sollentuna ska kunna utvecklas, men det är av yttersta vikt att miljöfrågan beaktas i trafik- och transportlösningar. Kommunen ska prioritera hållbara trafiklösningar som leder till minskade utsläpp, minskat buller och lägre partikelhalter.

För att bättre kunna möta det transportbehov som finns måste både cykel- gång- och kollektivtrafik utvecklas och göras mer attraktiva än bilen. 2015 antogs en ny trafikpolicy/trafikstrategi inriktad på att prioritera gång- och cykeltrafik samt förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken.

Inköp och upphandling

Kommunens verksamheter genomför årligen stora inköp. Därför är det extra viktigt att vi ställer relevanta krav på de varor och tjänster vi upphandlar. Här finns en stor möjlighet att både minska vår påverkan på miljön och reducera våra kostnader. 

Livsmedel

Livsmedel är Sollentuna kommuns enskilt största post för miljöpåverkan. Kommunen arbetar sedan flera år tillbaka för att minska miljöpåverkan från maten genom att samla in matavfallet från hushåll och verksamheter som skolor, förskolor, storkök, restauranger och butiker. Matavfallet som samlas in omvandlas till biogödsel och biogas, som bland annat driver våra avfallstransporter. Förutom detta är det också viktigt att minska svinnet som gör att matavfall uppstår. 

Filmen om kommunens miljö- och klimatarbete

Publicerad: 10 juni 2019