Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avgifter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för olika lov och åtgärder. Avgiften bestäms utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gäller inom plan- och bygglagens område samt för mät- och kartteknisk verksamhet.

Avgiften bestäms utifrån en rad faktorer, bland annat:

  • Typ av åtgärd (byggnad, skylt, ändrad användning eller annat)
  • Om det behövs tekniskt samråd eller inte
  • Åtgärdens omfattning (area) i kvadratmeter bruttoarea plus öppenarea
  • Om åtgärden är en liten avvikelse från detaljplanen eller ligger utanför planlagt område
  • Om en planavgift ska tas ut

Därför kan avgiften skilja för dig och grannen, även om ni fått lov för liknande åtgärder.

Exempel på avgifter

Dessa exempel är för åtgärder som kräver bygglov inom detaljplanelagt område och som överensstämmer med planen. Areor anges i kvadratmeter bruttoarea plus öppenarea. Exemplen är preliminära och visar endast avgiftens ungefärliga storlek. Kostnad för tekniskt samråd ingår.

Avgift för bygglov inklusive tekniskt samråd, ny- och tillbyggnad, alla typer av byggnader

Bruttoarea + öppenarea, kvadratmeter Ungerfärlig avgift, kronor
Upp till 50 17 200
50 - 129 18 700
130 - 179 25 000
180 - 199 28 100
200 - 299 34 300
300 - 499 46 800
500 - 999 84 200
1 000 - 1 999 140 000
2 000 - 4 999 187 100
5 000 - 7 999 274 400
8 000 - 9 999 311 800
10 000 - 14 999 343 000
15 000 - 20 000 420 900

Tillägg

Liten avvikelse från detaljplan eller utom plan: ca 2 000 - 10 000 kr. (stor variation)

Skyltar

För skyltar beräknar vi avgiften utifrån skyltens storlek och omgivningspåverkan. Då skyltprogram saknas:

  Väsentlig påverkan på stadsbilden (vanlig skylt) Mycket stor påverkan på stadsbilden (kulturmiljöer, nära stora trafikleder och offentliga platser m.m
Över 20 kvm 6920 11540
10-20 kvm 4320 8650
5-10 kvm 3460 5770
Upp till 5 kvm 1440 2880
Extra skylt 860 1730
Fasadbelysning 2880 5770
Remiss 860 860

Prövning mot skyltprogram (där sådant finns) kostar 1150 kr och därutöver 570 kr per tillkommande skylt.

Planavgift

En planavgift tas ut i de fall då en byggåtgärd kommer till stånd med stöd av en detaljplan och byggherren/exploatören inte har tecknat ett planavtal med kommunen. Planavgift tas inte ut för

  • Nybyggnad av en komplementbyggnad mindre än 50 m² till ett en- eller tvåbostadshus i separat ärende.
  • Tillbyggnad, oavsett byggnad, mindre än 50 m².
  • Avslag på ansökan.
En- eller tvåbostadshus:
Nybyggnad ca 34 700 kr.
Tillbyggnad större än 50 m2 ca 17 400 kr.
Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus, exempel:
Nybyggnad 1 000 - 1 999 m2 ca 533 500 kr.
Nybyggnad 5 000 - 7 999 m2 ca 1 117 700 kr.
Tillbyggnad 1 000 - 1 999 m2 ca 242 500 kr.
Tillbyggnad 5 000 - 7 999 m2 ca 508 100 kr.

Rivning

En- eller tvåbostadshus ca 5 800 kr.
Komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus ca 1 750 kr.
Övriga byggnader 250 - 999 m2 ca 11 550 kr.

Åtgärder som inte kräver bygglov men en anmälan, gäller en- eller tvåbostadshus

Komplementbostadshus max 25 m2 BYA ca 6 350 kr.
Komplementbyggnad max 25 m2 BYA ca 4 330 kr.
Tillbyggnad i två vån. max 15 m2 BTA ca 6 350 kr.
Tillbyggnad i en vån. max 15 m2 BTA ca 4 330 kr.
Inredning av ytterligare bostad, omfattande installationer ca 6 350 kr.
Inredning av ytterligare bostad, enkla installationer ca 4 330 kr.
Takkupor, max två st. ca 4 330 kr.

Andra åtgärder

Murar och plank 1 150 kr/tim
Liten ändring av en byggnads utseende. Till exempel inglasning av enstaka balkong, installation av enstaka nytt fönster, byte av fönster till fönsterdörr, ändring av fasadkulör, ändring av takbeläggning ca 2 350 kr.
Större ändring av en byggnads utseende. Till exempel inglasning av flertal balkonger, solceller på taket ca 5 800 kr.
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ca 1 500 kr.
Ändring som påverkar brandskyddet ca 3 000 kr.
Mindre ändring av bärande konstruktion, till exempel enstaka håltagning i en bärande vägg ca 1 600 kr.
Större ändring av bärande konstruktion ca 5 000 kr.


Reducering av avgift

För ärenden som kommer in från och med den 1 januari 2019 reduceras avgiften för handläggningen av ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan med en femtedel per påbörjad vecka som miljö- och byggnadsnämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet.

Reduceringen görs automatiskt och är inget som du själv måste räkna ut.

Läs mer om tidsfrister för vår handläggning

 

Publicerad: 20 mars 2019