Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Djur- och växtlivet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Djur- och växtlivet är

  • de biotoper och associerade djur- och växtarter som hör hemma i vatten eller på stränder eller som gynnas av närheten till strand- eller vattenmiljön eller av de bryneffekter som kan uppstå i strandnära områden
  • de biotoper som inte är beroende av strand- eller vattenmiljön men som finns i strandskyddsområdet och har betydelse för den biologiska mångfalden genom att till exempel fungera som spridningskorridorer eller genom sitt sammanhang med anslutande biotoper närmare eller längre bort från strandlinjen
  • de biotoper och arter som finns i strandskyddsområdet idag eller som kan förväntas finnas där i framtiden efter att vegetationstypen har genomgått succession.

Goda livsvillkor för djur- och växtlivet innebär att 

  • förhållandena i strandskyddsområdet är sådana att djur- och växtarters krav på sin livsmiljö uppfylls
  • djur- och växtarterna och deras livsmiljöers naturliga utbredningsområde är stabilt eller ökande
  • de strukturer och funktioner som är nödvändiga för att de goda livsvillkoren ska bestå finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid
  • berörda djur- och växtarters populationsutveckling visar att de på lång sikt kommer att fortleva i livskraftiga populationer och förbli en livskraftig del av sin livsmiljö.

Från Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket och Boverket

Publicerad: 26 februari 2018