Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bygglovsbefriade åtgärder - attefallare, friggebodar och en hel del annat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från kravet på bygglov. För vissa åtgärder krävs dock att du gör en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Boverket har bra information om alla bygglovsbefriade åtgärder.

Du kan även ladda hem Boverkets broschyr "Får jag bygga?" som beskriver det mesta du behöver veta om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Tänk på att inom strandskyddsområde behövs dispens från strandskydd enligt miljöbalken. Det gäller även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan.

Friggebod

I närhet till en- och tvåbostadshus är det möjligt att utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar utan varken bygglov eller anmälan, om de uppfyller alla krav för att vara bygglovsbefriade.

På en fastighet får en eller flera friggebodar uppföras med sammanlagt högst 15,0 kvadratmeter i storlek och 3,0 meter i högsta höjd (taknockshöjd). Friggebodar får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Om berörd granne godkänner så får de placeras närmare grannens gräns. Alla berörda grannar måste i så fall godkänna placeringen.

Friggebodar får inte placeras närmare väg eller allmän plats än 4,5 meter. Där ges inga undantag.

Läs mer om Friggebodsreglerna på Boverkets webbplats

Attefallsregler

För en- och tvåbostadshus finns sedan 2 maj 2014 åtgärder som inte behöver bygglov men som behöver anmälan och startbesked:

  • Komplementbyggnad eller komplementbostadshus om högst 25 kvadratmeter.
  • Tillbyggnad på huvudbyggnad om högst 15 kvm.
  • Högst två takkupor.
  • Inredning av ytterligare bostad.

 Läs mer om Attefallsreglerna på Boverkets webbplats

Attefallsregler gäller inte inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Attefallsregler gäller inte heller om kommunen bestämt i detaljplan att lov krävs för åtgärden.

På Boverkets hemsida hittar du mer information om processen för åtgärder som kräver en anmälan men inte bygglov.

Vid frågor - hör av dig till kommunens kontaktcenter.