Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bygglovsbefriade åtgärder - attefallare, friggebodar och en hel del annat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från kravet på bygglov. Du kan till exempel bygga Friggebod, Attefallare och vissa typer av uteplatser och skärmtak. Tänk på att du ändå kan behöva göra en anmälan.

Boverket har bra information om alla bygglovsbefriade åtgärder. Du kan även ladda hem Boverkets broschyr "Får jag bygga?" som beskriver det mesta du behöver veta om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Boverkets information om bygglovsbefriade åtgärder

Boverkets broschyr "Får jag bygga?"

Tänk på att även om det du vill göra inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Tänk även på att inom strandskyddsområde behövs dispens från strandskydd enligt miljöbalken. Det gäller även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan.

Friggebod

I närhet till en- och tvåbostadshus är det möjligt att utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar utan varken bygglov eller anmälan, om de uppfyller alla krav för att vara bygglovsbefriade.

På en fastighet får en eller flera friggebodar uppföras med sammanlagt högst 15,0 kvadratmeter i storlek och 3,0 meter i högsta höjd (taknockshöjd). Friggebodar får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om berörd granne godkänner så får de placeras närmare grannens gräns. Alla berörda grannar måste i så fall godkänna placeringen.

Friggebodar får inte placeras närmare väg eller allmän plats än 4,5 meter. Där ges inga undantag.

Boverkets information om friggebodar

Attefallsregler

För en- och tvåbostadshus finns sedan 2 maj 2014 de så kallade Attefallsreglerna. Det är åtgärder som inte behöver bygglov men som behöver anmälan och startbesked:

  • Komplementbyggnad eller komplementbostadshus om högst 25 kvadratmeter.
  • Tillbyggnad på huvudbyggnad om högst 15 kvm.
  • Högst två takkupor.
  • Inredning av ytterligare bostad.

Boverkets information om attefallsregler

Godkänd placering av grannar

När man placerar en bygglovsbefriad tillbyggnad eller komplementbyggnad närmare tomtgräns så krävs godkännande från grannar. Alla berörda grannar måste i så fall godkänna placeringen.

Kommunen har ingen blankett för granngodkännande. Du låter dina grannar signera situationsplan för byggnaden/tillbyggnaden där de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen. Inga undantag ges.

Utan godkännande av berörda grannar, vid placering närmare än 4,5 meter mot gräns, krävs bygglov.

Attefallsregler inom kulturmiljöområde

Om din fastighet är belägen inom ett område som omfattas av ett kulturmiljöprogram kan det finnas begränsningar för vad du får göra för åtgärder, och det gäller även Attefallsåtgärder. Det är därför alltid viktigt att du kollar av vilken detaljplan din fastighet tillhör och om det finns några andra bestämmelser du måste ta hänsyn till, till exempel förvanskningsbestämmelser.

Inom område som omfattas av kulturmiljöprogram kan det finnas skydd mot förvanskning av en byggnad eller även ett helt bebyggelseområde enligt plan- och bygglagen 8:13 §. Detta innebär att det på fastigheten eller i vissa fall hela områden inte får byggas enligt exempelvis Attefallsreglerna.

Har du frågor om detta eller just din fastighet, hör av dig till kommunens kontaktcenter som kan hjälpa dig vidare.  

Publicerad: 26 september 2018