Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Solfångare och solceller

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet. Det är en klimatsmart källa till förnybar energi.

Redan när du planerar en nybyggnad, en tillbyggnad eller en ombyggnad av tak kan du tänka på om solcellspaneler eller solfångare skulle vara ett bra alternativ för ditt projekt.

Nya regler om bygglov för solceller

Från och med den 1 augusti 2018 har lagen ändrats, vilket innebär att du inte längre behöver bygglov för att montera vissa solcellspaneler eller solfångare på de flesta byggnader.

Tidigare krävdes bygglov för alla solcellspaneler och solceller på byggnader inom detaljplan i kommunen. Detta eftersom det ansågs vara en bygglovspliktig fasadändring i och med att det innebär antingen byte av fasad- eller takmaterial, eller avsevärt ändrar byggnadens yttre utseende om de monteras utanpå fasad eller tak.

Observera att även om bygglov inte behövs, så kan du i vissa fall behöva skicka in en anmälan och vänta på startbesked. Hör av dig till kommunens kontaktcenter  om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Undantaget från bygglov gäller:

 • solceller eller solfångare som följer byggnadens form, det vill säga takfallets lutning eller fasadlinje.
  och
 • solceller som är takintegrerade, d.v.s. ersätter befintligt takmaterial, på en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader.
  eller
 • solceller eller solfångare som monteras ovanpå eller utanpå byggnadens tak eller fasad på ramar eller konsoler.
 • installationen ska följa detaljplanens bestämmelser.

Om en eller flera punkter ovan inte är uppfyllda så behöver du bygglov. Observera att om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller ligger inom ett sådant område kan bygglov behövas.

Bygglov krävs i vissa fall om:

 • Byggnaden ingår i ett kulturmiljöområde och/eller är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
 • Solcellerna eller solfångarna är uppvinklade eller utåtvinklade från tak eller fasad, exempelvis monterade på ställningar. För detta monteringssätt behövs en bedömning i varje enskilt fall om huruvida installationen följer byggnadens form.
 • Byggnaden ligger i ett område som omfattas av detaljplan och där kulör och material för tak eller solceller är reglerade i planbestämmelser. Om solcellerna medför en avvikelse på något sätt från planbestämmelserna krävs bygglov.

Bygglov krävs alltid om:

 • installationen riskerar att förvanska en byggnad, anläggning eller bebyggelseområde som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ligger inom sådant område som ingår i kommunens kulturmiljöprogram.
 • kommunen bestämt i detaljplan att lov krävs för åtgärden (oavsett typ av byggnad).

Anmälan krävs alltid för:

 • ingrepp i byggnadens bärande konstruktion, exempelvis om takets bärande konstruktion behöver förstärkas för att bära solcellerna.
 • övriga byggnader än en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader (industri- och flerbostadshus m.m.)

Om anmälan krävs behöver du få startbesked innan du får påbörja installationen.

Att tänka på

Se till att underlaget är i bra skick innan installationen eftersom det kan bli svårare att renovera efter färdig installation.

Även om du inte behöver bygglov eller göra en anmälan för installationen så behöver du säkerställa vissa saker, exempelvis som:

 • Åtgärden utförs varsamt.
 • Elsäkerhet med fackmannamässig installation.
 • Taksäkerhetsanordningar och snörasskydd är tillräckliga.
 • Installationen är väl förankrad så risk för ras minimeras.
 • CE-märkta produkter för installationen.

Tänk också på att ha en brytplats för solceller med instruktion för frånkoppling så att ström kan stängas av. Detta är särskilt viktigt vid eventuell insats från räddningstjänsten.

Ta vara på byggnadens karaktär och utseende. Tänk på att placera solcellspaneler och solfångare så att byggnaden fortsätter ha ett enhetligt uttryck, exempelvis genom att följa horisontella och vertikala linjer vid takkupor, fönster, dörrar och andra detaljer på byggnaden. Solcellspaneler som avviker från takets lutning eller fasad kan ibland medföra olägenheter för grannar i form av minskad utsikt.

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.

Kolla om ditt tak lämpar sig för solenergi

Ta reda på mycket solenergi du kan få ut på din fastighet. Hos Energi- & klimatrådgivningen visas solkartan för 25 kommuner i Stockholmsregionen. Kartan visar hur mycket solenergi som når ditt tak och kan hjälpa till i bedömningen om det är lämpligt att installera solceller eller solfångare.

Solkartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Klicka på din byggnad i kartan över din kommun så får du en översiktlig bild av hur mycket sol som strålar in på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.

Solkartan ger ingen exakt bild över potentiell solenergi, men den ger dig en inledande information om det kan vara värt att installera solceller på solfångare för din byggnad.

Vill du ha mer råd och information om solceller kan du kontakta Energi- och Klimatrådgivningen. 

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om är osäker på vad som gäller för just din fastighet.

Publicerad: 4 april 2019