Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Marklov

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Läs gärna mer i Boverkets broschyr "Får jag bygga?" som beskriver det mesta du behöver veta om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Boverkets broschyr "Får jag bygga?"

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m från ursprunglig marknivå.

Om du är osäker på vad den ursprungliga marknivån är på din fastighet kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

 För marklov gäller:

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
 • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Om en obebyggd tomt ska bebyggas finns särskilda bestämmelser:

 • Naturförutsättningarna ska så lång möjligt tas till vara.
 • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Det ska finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
 • Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats ska enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
 • Risken för olycksfall ska begränsas.
 • Vid fritidshem, förskolor och skolor ska det finnas tillräcklig med fri yta.
Publicerad: 9 oktober 2018