Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Handlingar för startbesked och/eller tekniskt samråd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Generellt för alla ritningar:

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra.

Vi behöver två omgångar av alla ritningar – en omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillbaka efter beslutet med en stämpel att de tillhör beslutet.

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen.

 Ritningar och handlingar:

 • Förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsritning (eller konstruktions- och hållfasthetsbeskrivning för enklare åtgärder som garage och eldstäder).
 • Rivningsplan (endast om man misstänker att det finns farliga ämnen och material som uppkommer vid rivning, till exempel asbest, bly, kvicksilver eller PCB).
 • Uttalande från skyddsombud eller arbetstagarrepresentant (gäller endast för verksamhet med anställd personal).
 • Skyddsrumsbesked vid nybyggnad eller omfattande ändring av byggnad, speciellt om källare berörs. Detta gäller inte enbostadshus.
 • Byggfelsförsäkring vid omfattande ändring eller nybyggnad av flerbostadshus. För en- och tvåbostadshus: byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.
 • Bevis om att gatukostnadsersättning är betald om det finns krav på detta vid ny- och tillbyggnad på privatägd mark.
 • Geoteknisk utredning (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus).
 • VA- och ventilationsritningar och brandskyddsbeskrivning (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus samt normala och stora verksamheter).
 • Redovisning av ljudåtgärder (gäller särskilt vid verksamheter).

Om projektet behövt anmälan (inte bygglov) behövs dessutom en planritning i skala 1:100 där åtgärden är markerad.

Kontrollplan och uppgifter om kontrollansvarig

Alla byggprojekt behöver en kontrollplan. Om projektet inte behöver att det ska finnas en kontrollansvarig, lämnar du in kontrollplanen när du ansöker om bygglov. Annars ska kontrollplanen lämnas in inför startbeskedet.

Om projektet behöver en kontrollansvarig ska du lämna information om dennes namn, person- eller organisationsnummer, kontaktuppgifter och certifieringsorgan.

Blankett:

De här uppgifterna ska finnas på blanketten:

 • Fastighetens beteckning
 • Byggherrens person- eller organisationsnummer
 • Byggherrens namn och adress
 • När arbetena ska börja
 • Underskrift
Publicerad: 17 augusti 2016