Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avgifter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för olika lov och åtgärder. Avgiften bestäms utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gäller inom plan- och bygglagens område samt för mät- och kartteknisk verksamhet.

Avgiften bestäms utifrån en rad faktorer, bland annat:

  • Typ av åtgärd (byggnad, skylt, ändrad användning eller annat)
  • Om det behövs tekniskt samråd eller inte
  • Åtgärdens omfattning (area) i kvadratmeter bruttoarea plus öppenarea
  • Om åtgärden är en liten avvikelse från detaljplanen eller ligger utanför planlagt område
  • Om en planavgift ska tas ut

Därför kan avgiften skilja för dig och grannen, även om ni fått lov för liknande åtgärder.

Exempel på avgifter

Dessa exempel är för åtgärder som kräver bygglov inom detaljplanelagt område och som överensstämmer med planen. Areor anges i kvadratmeter bruttoarea plus öppenarea. Exemplen är preliminära och visar endast avgiftens ungefärliga storlek. Kostnad för tekniskt samråd ingår.

Avgift för bygglov och startbesked för mindre åtgärder där tekniskt samråd inte krävs

Åtgärd Bruttoarea + öppenarea, kvadratmeter Ungerfärlig avgift, kronor
Enklare tillbyggnad på alla typer av byggnader Mindre än 50 7100 - 9400
Nybyggnad av enkel byggnad, t.ex. carport, garage, uthus, förråd Mindre än 50 4500 - 6600


Avgift för bygglov inklusive tekniskt samråd, ny- och tillbyggnad, alla typer av byggnader

Bruttoarea + öppenarea, kvadratmeter Ungerfärlig avgift, kronor
Upp till 50 17 800
50 - 129 19 500
130 - 179 26 000
180 - 199 29 200
200 - 299 35 700
300 - 499 48 700
500 - 999 87 700
1 000 - 1 999 140 000
2 000 - 4 999 195 000
5 000 - 7 999 286 000
8 000 - 9 999 325 000
10 000 - 14 999 357 000
15 000 - 20 000 439 000

Tillägg

Liten avvikelse från detaljplan eller fastighet utom plan: ca 2 000 - 10 000 kr (stor variation).

Skyltar

För skyltar beräknar vi avgiften utifrån skyltens storlek och omgivningspåverkan. Då skyltprogram saknas:

Storlek på största skylt Väsentlig påverkan på stadsbilden (vanlig skylt) Mycket stor påverkan på stadsbilden (kulturmiljöer, nära stora trafikleder och offentliga platser m.m
Över 20 kvm 7090 11 820
10-20 kvm 4430 8860
5-10 kvm 3540 5910
Upp till 5 kvm 1470 2950
Extra skylt 880 1770
Fasadbelysning 2950 5910
Remiss 880 880

Prövning mot skyltprogram (där sådant finns) kostar 1150 kr och därutöver 880 kr per tillkommande skylt.

Planavgift

En planavgift tas ut i de fall då en byggåtgärd kommer till stånd med stöd av en detaljplan och byggherren/exploatören inte har tecknat ett planavtal med kommunen. Planavgift tas inte ut för:

  • Nybyggnad av en komplementbyggnad mindre än 50 m² till ett en- eller tvåbostadshus i separat ärende.
  • Tillbyggnad, oavsett byggnad, mindre än 50 m².
  • Avslag på ansökan.
En- eller tvåbostadshus:
Nybyggnad ca 35 470 kr.
Tillbyggnad större än 50 m² ca 17 730 kr.
Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus, exempel:
Nybyggnad 1 000 - 1 999 m² ca 546 000 kr.
Nybyggnad 5 000 - 7 999 m² ca 1 144 000 kr.
Tillbyggnad 1 000 - 1 999 m² ca 242 500 kr.
Tillbyggnad 5 000 - 7 999 m² ca 540 000 kr.

Rivningslov inklusive startbesked

En- eller tvåbostadshus ca 5 900 kr.
Komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus ca 1 770 kr.
Övriga byggnader 250 - 999 m² ca 11 820 kr.

Åtgärder som inte kräver bygglov men en anmälan, gäller en- eller tvåbostadshus

Komplementbostadshus max 25 m² BYA ca 6 500 kr.
Komplementbyggnad max 25 m² BYA ca 4 430 kr.
Tillbyggnad i två vån. max 15 m² BTA ca 6 500 kr.
Tillbyggnad i en vån. max 15 m² BTA ca 4 430 kr.
Inredning av ytterligare bostad, omfattande installationer ca 6 500 kr.
Inredning av ytterligare bostad, enkla installationer ca 4 430 kr.
Takkupor, max två st. ca 4 430 kr.

Andra åtgärder

Murar och plank 1 150 kr/tim
Liten ändring av en byggnads utseende, t.ex. inglasning av enstaka balkong, installation av enstaka nytt fönster, byte av fönster till fönsterdörr, ändring av fasadkulör, ändring av takbeläggning ca 2 360 kr.
Större ändring av en byggnads utseende. Till exempel inglasning av flertal balkonger, solceller på taket ca 5 900 kr.
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ca 1 500 kr.
Ändring som påverkar brandskyddet ca 3 000 kr.
Mindre ändring av bärande konstruktion, till exempel enstaka håltagning i en bärande vägg ca 1 800 kr.
Större ändring av bärande konstruktion ca 5 300 kr.


Reducering av avgift

För ärenden som kommer in från och med den 1 januari 2019 reduceras avgiften för handläggningen av ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan med en femtedel per påbörjad vecka som miljö- och byggnadsnämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet.

Reduceringen görs automatiskt och är inget som du själv måste räkna ut.

Läs mer om tidsfrister för vår handläggning

 

Publicerad: 1 november 2016