Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Altan och veranda

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En altan är upphöjd golvkonstruktion som är placerad på marken och som används som uteplats.

Om du ska bygga en altan kan du behöva bygglov. Generellt gäller följande uppdelning om du behöver bygglov eller inte – är du osäker så kontakta gärna kommunens kontaktcenter som ger ytterligare vägledning.

Detta kräver inte bygglov

 • En altan som är ihopbyggd med en byggnad där altangolvets ovansida inte på något ställe ligger högre än 1,2 meter över befintlig marknivå.
 • En friliggande altan som inte består av tak eller väggar eftersom den då räknas som en byggnad.
 • En uteplats som byggs med en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får då inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om du har dina grannars skriftliga medgivande kan uteplatsen läggas närmare tomtgräns, förutsatt att övriga villkor är uppfyllda.
 • Lägga ett skärmtak på en uteplats som ovan punkt eller ovanpå en altan. Skärmtaket får då enskilt eller tillsammans med eventuella andra  bygglovsbefriade skärmtak på din tomt inte täcka en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. 

För övriga altaner krävs troligtvis bygglov

 • Om altanen ska byggas ihop med huset och bli högre än 1,2 meter kommer den troligt att räknas som en tillbyggnad eller fasadändring, vilka du behöver bygglov för.
 • För altan som byggs in, exempelvis med inglasning.
 • En altan som byggs i den delen av ett tak som sluttar (vid takfall).

Att tänka på

 • Bygget av altanen måste följa kommunens detaljplane- och områdesbestämmelser.
 • En altan är en upphöjd golvkonstruktion som är placerad på marken och kan därför inte vara tak till en byggnad (då räknas det inte längre som en altan). Altanen är avsedd att användas som en uteplats.  
 • Altanen inte får vara till besvär för dina grannar eller övrig omgivning, till exempel genom att insynen blir mycket omfattande. Informera därför gärna dina grannar innan du börjar bygga och se till att du har deras medgivande skriftligt.
 • Om altanen har ett staket eller plank får detta ha en totalhöjd på högst 1,20 meter. Detta kan du läsa mer om i våra riktlinjer för plank och murar.

  Sollentuna kommuns riktlinjer för plank och murar

 • Bygget av altanen måste följa de tekniska kraven i egenskapskraven i 8 kap. 4 § i plan- och bygglagen, med preciseringar i plan- och byggförordningen.

  Plan- och bygglagen
  Plan- och byggförordningen

 • Det kan krävas marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter.

  Marklov

 • Om du vill bygga altanen strandnära kan det krävas dispens från strandskyddet.

  Strandskydd

Ansök om bygglov för altan

Läs gärna igenom vår process för bygglov, där vi förklarar de nio steg som du behöver ta dig igenom för att få bygglov om ditt altanbyggande kräver det.

Steg 1: Planera projektet

Har du frågor - hör av dig till kommunens kontaktcenter

Ring oss på 08-579 210 00 om du har frågor om bygglov för altan och veranda.