Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Processbild bygglovsprocessen beslut

Steg 6. Beslut

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om ditt projekt uppfyller kraven godkänns din ansökan. Om kraven inte uppfylls måste vi avslå den. I så fall underrättar vi dig så att du kan göra de ändringar som behövs för att bygglovet ska godkännas. Du kan också ta tillbaka din ansökan utan kostnad.

Utskick och kungörelse

Ett beslut om lov skickas eller delges den som ansökt om lov och berörda sakägare och grannar. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar och från och med det gjorts är överklagandetiden fyra veckor. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Kungörelserna annonseras också i vissa fall på vår anslagstavla.

Anslagstavla - officiell

När du fått beslut om lov

Ditt beslut om lov måste ha kungjorts i fyra veckor innan du får verkställa beslutet, det vill säga påbörja byggarbetet. Det krävs även startbesked innan du får påbörja åtgärden. Om lov har beviljats med startbesked får du påbörja åtgärden fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga vissa av byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, liksom beslut om påföljder och ingripanden. Beslut om startbesked får överklagas enbart av sökanden eller anmälaren i ärendet. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Skrivelsen med överklagandet ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Hur länge gäller ett bygglov?

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Publicerad: 4 november 2019