Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilden föreställer ett modellhus och planritningar för att illustrera detaljplaneprocessen.

Om detaljplaner

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Detaljplanen fastlägger hur mark får användas, vad som får byggas på marken samt utformningen av byggnader och mark. Ändringar i detaljplaner beslutas i Sollentuna av samhällsbyggnadsnämnden.

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därmed om vad som får och inte får göras inom planområdet. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan, i Sollentuna kommun antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ändringar

Ändringar i detaljplaner beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Sollentuna omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan. Den äldsta detaljplanen upprättades år 1927. Eftersom byggnadslagstiftningen har ändrats under åren, varierar detaljplanernas innehåll och omfattning.

Begär ut planinformation när du ska bygga

Du som vill förvärva eller att bebygga en fastighet ska alltid kontakta kommunens kontaktcenter och be om den planinformation som finns. Du behöver denna som underlag när du planerar för t ex en tillbyggnad och ska upprätta bygglovshandlingar.

Detaljplan tas fram  planprocessens skeden

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hos Boverket finns information om planprocessens olika skeden.

Ändring av detaljplan

Om du vill vidta en åtgärd som inte överensstämmer med gällande detaljplan, och åtgärden inte är en liten avvikelse, kan du ansöka om planbesked. Ansökan görs via en särskild blankett, ansökan om planbesked. Ändringar i detaljplaner beslutas av kommunfullmäktige och handläggs av samhällsbyggnadsnämnden. Ett planbesked ges sedan inom fyra månader från ansökan har kommit kommunen tillhanda.

Av planbeskedet framgår det:

  • om kommunen avser att påbörja ett planarbete eller inte och antingen
  • när ett planarbete kan beräknas vara klart eller
  • motiveringen till att planarbete inte kommer att påbörjas.

För ansökningar om planbesked tar kommunen ut avgifter enligt en modell från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som beslutats av kommunfullmäktige. Se länk nedan.

Att ändra en detaljplan tar cirka 618 månader, beroende på vilken typ av ändring det gäller. Dessutom kan kommunen inte garantera att påbörja planarbetet på en gång, även om du får ett positivt planbesked. Räkna därför med att det kan ta upp till två år innan planändringen är klar och den nya detaljplanen har blivit antagen.

Publicerad: 2 oktober 2019