Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Din bostad och tomt

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här hittar du information om bland annat inomhusmiljö, vatten och avlopp, djur, skadedjur och utomhusmiljön på din tomt.

 

Inomhus

Om du störs av buller bör du i första hand kontakta den som stör och försöka lösa problemet.

Om det inte hjälper kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet som gör utredningar och handlägger klagomål på bullerstörningar från trafik, industri och bostäder.

Läs mer om buller och källor till buller.

Det finns radon i Sollentuna. Därför är det bra om du regelbundet, ungefär vart tionde år, mäter radonhalten i din bostad.

Läs mer om radon och mätningar.

Inomhusluften i en bostad behöver ständigt förnyas eftersom människor och husdjur förbrukar syret i luften, men även för att exempelvis rökning, tvättning och matlagning skapar föroreningar. Även inredning och byggnadsmaterial kan ge ifrån sig ämnen.

Läs mer om hur du förebygger problem och hur du kan komma tillrätta med ventilationsproblem.

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförs enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 25 §).

Läs mer om OVK och hur ofta det ska genomföras.

Sollentuna Energi & Miljö ansvarar för att kommunen har ett modernt och säkert ledningsnät för vatten och avlopp. På deras hemsida hittar du mer information om vatten, avlopp, avfall och energi.

Läs mer om dricksvatten från egen brunn och enskilda avlopp.

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också kan visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.

Läs mer om hur du förebygger fuktskador och hur du kan komma tillrätta med fuktproblem.

I Sollentuna gäller så kallad trivseleldning när du eldar med ved, till exempel i din eldstad eller kakelugn. Trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två tillfällen per vecka.

Läs mer om vedeldning och ordningsregler.

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Läs mer om sotning och kontakt till sotare.

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. 

Läs mer om hur problem med ohyra och skadedjur kan undvikas i ditt hem eller i din närmiljö, samt vem som har ansvar.

Utomhus

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras. Öppen eldning inom tättbebyggt område ska undvikas.

Läs mer om kompostering, var du kan lämna avfall och kontaktuppgifter till SÖRAB och Sollentuna Energi.

Om du vill att ett träd ska fällas på kommunal mark eller park i Sollentuna så kan du kan göra en ansökan om att få träd fällda. Trafik- och fastighetskontoret gör sedan en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Läs mer om trädfällning och hur du lämnar in en ansökan om att fälla träd.

Du som tomtägare kan rädda liv genom att klippa din häck. Hjälp till att minska risken för olycksfall och öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att till exempel se till att sikten är fri i korsningar.

Läs mer om regler beroende på vilken typ av fastighet du har, vilka växter som är lämpliga och annan nyttig information.

Begagnade järnvägsslipers och gamla telefonstolpar finns ofta som avgränsning i trädgårdar eller på lekplatser. 

När dessa inte längre ska användas och ska grävas upp är det väldigt bra om du informerar Sollentuna kommuns miljö- och byggnadskontor eftersom marken där virket har legat vanligtvis är förorenad.

I Sollentuna finns det möjlighet att friköpa sin tomträtt till gällande marktaxeringsvärde.
Läs mer om hur du gör en intresseanmälan.

Sollentuna kommuns innehav av tomtmark för bostäder är begränsat. På senare år har kommunen sålt cirka 1-2 tomter per år. Någon tomtkö inom kommunen finns inte.

När kommunen säljer tomter görs detta i samarbete med mäklare på den öppna marknaden och med eventuell budgivning som följd. På till exempel www.hemnet.se och mäklarnas egna webbplatser kan du göra bevakningar för hela Sollentuna eller specifika delar för att inte missa någon försäljning.

Djurskydd och djurhållning

Generellt råder kopplingstvång på alla offentliga platser i Sollentuna kommun. Hundar får bara vara lösa på den egna tomten och i vissa skogsområden.

Läs mer om kopplingstvång och allmäna lokala ordningsföreskrifter i Sollentuna.

Vill du låta din hund springa fritt, utan risker för vare sig hunden eller andra, kan du besöka någon av kommunens hundrastgårdar.

Lista över hundrastgårdar i Sollentuna kommun.

I Sollentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter definieras offentlig plats så här:

 • allmänna vägar 
 • gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats
 • Sollentuna kyrkogård 
 • Silverdals griftegård 
 • Rösjöbadet 
 • Väsjöbacken 
 • Sollentunavallen 
 • Norrvikens idrottsplats 
 • Skinnaråsens idrottsplats 
 • Kärrdals idrottsplats 
 • Helenelunds idrottsplats 
 • Edsbergs sportfält
 • Edsbergs slottspark

Läs mer om de lokala ordningsföreskrifterna i Sollentuna kommun.

Ormar

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att inneha ormar i Sollentuna kommun. Blankett kan skrivas ut eller hämtas på miljö- och byggnadskontoret.

Övriga tillståndskrävande djur

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Blankett kan skrivas ut eller hämtas på miljö- och byggnadskontoret.

> Blanketter för djurskydd och djurhållning

Klagomål på vanvårdade djur anmäls till länsstyrelsen.

Klagomål på lösspringande katter

Vid besvär med annans katt ska kattägaren kontaktas. Det är tillåtet att ha lösspringande katter. Sollentuna kommun ingriper normalt inte vid besvär av andras katter. Hemlösa katter kan anmälas till länsstyrelsen, se länk längst ner på sidan.

Klagomål på djurhållning

Djurskyddskontrollen övertogs den 1 januari 2009 av länsstyrelsen. Det är dit du ska vända dig om du misstänker att djur far illa.

Klagomål på fåglar

Störande vilda fåglar på kommunal mark anmäls till felanmälan. Om fåglarna finns på privat mark ska fastighetsägaren kontaktas.

Klagomål på råttor och möss

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att bekämpa råttor och möss.

Beställ tillstånd från Jordbruksverket.

Tillstånd krävs om man

 • håller 10 eller fler djur äldre än 12 månader
 • föder upp tre eller fler kullar per år
 • upplåter tre eller fler djur per år
 • säljer djur från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer tre eller fler djur från annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler djur som tillhör någon annan