Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

människor på möte

90 % av socialkontorets brukare och klienter är nöjda enligt ny undersökning

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Årets upplaga av brukarundersökningen från Sveriges kommuner och landsting visar att socialkontoret i Sollentuna får ett högt betyg av sina brukare och att det skett en ökning sedan föregående år.

I höstas genomfördes en besöksenkät där personer som var i kontakt med socialkontorets enheter för myndighetsutövning fick svara på frågor kopplade till information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Resultatet, som baseras på cirka 340 svar, visar att 90 % av socialkontorets brukare och klienter är nöjda med sin socialtjänst, och 85 % upplever att de har fått en förbättrad situation.

Socialkontoret har under 2018 års undersökning arbetat aktivt med att öka svarsfrekvensen. I den senaste undersökningen har 100 procent av ungdomarna och 91 procent av vårdnadshavarna svarat, vilket kan vara en del i den positiva utvecklingen. Personalen på socialkontoret har också jobbat med ökad tillgänglighet, förbättrade processer och rutiner vilket lett till mer klienttid. Mer fokus har också legat på bemötande och att uppmuntra egen delaktighet så att individen själv använder sina styrkor och lösningar. Enheten för ensamkommande upplever också att man idag har stabilare situationer med betydligt färre omplaceringar än tidigare.

Det är tredje året som Sollentunas socialtjänst deltar i brukarundersökningen, och andelen positiva svar har ökat inom alla de fem kvalitetsområden som undersökts sedan föregående år. Resultaten kommer ligga till grund för socialtjänstens fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbete.

Enkäten, som är framtagen av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser), delades ut till ungdomar/vårdnadshavare och övriga besökande i samband med ett möte eller besök med en socialsekreterare. Undersökningen riktade sig mot brukare och klienter till Barn- och ungdomsvård, Ekonomiskt bistånd inklusive flyktingstöd samt Missbruks- och beroendevård. Förutom svenska och engelska fanns enkäten på ytterligare sex språk, och nytt för i år var att den även finns i digital form för att göra den tillgänglig för så många besökare som möjligt.

Publicerad: 20 mars 2019