Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

Bebyggelse på Stinsens mark, visionsbild: Arkitema Architects

Så här kan Stinsen utvecklas i framtiden

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Stinsens köpcentrum i Häggvik står inför en omfattande förändring. Inom en 10-års period kan området förutom handel även innehålla bostäder, kontor, skola, förskolor och en idrottshall.

I maj 2016 ansökte Stinsens dåvarande ägare CBRE om en ändring av befintlig detaljplan för att undersöka möjligheten att bygga bostäder på platsen. Senare samma år köptes Stinsens köpcentrum upp av Magnolia Bostad AB och Alecta. De nya ägarna valde att fortsätta den påbörjade processen för att möjliggöra bostäder.

Planprogram för platsens utveckling

Sollentuna kommun och fastighetsägaren Magnolia bostad AB och Alecta äger olika delar av marken i området och har tillsammans under 2017 arbetat fram ett förslag för platsens utveckling, ett planprogram. Förslaget för Stinsens framtid går nu ut på ett så kallat programsamråd 6 december –  22 januari. Det innebär att både remissinstanser och allmänhet har möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.  Planprogrammet anger riktlinjer och förutsättningar för hur området kan utvecklas till en tät och blandad bebyggelse som binder samman Södra Häggvik med Tureberg och centrala Sollentuna.

- Södra Häggvik står inför en omvandling av ett mycket omfattande slag. Den klädsamma mixen av ett stort antal tillkommande bostäder, nya grönområden, betydande inslag av handel och påtaglig närhet till både kollektivtrafik och de stora trafiklederna som förbinder Stockholms län, gör området till ett av de mer spännande i vår region, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Lägenheter, skola och idrottshall

Planprogrammet visar att området där Stinsen ligger kan innehålla ca 1 200 lägenheter i framtiden, både bostadsrätter och hyresrätter, samt verksamhetslokaler längs Turebergs allé. På Stinsens befintliga parkering planeras det för en ny skola med plats för ca 1000 elever och en idrottshall, samt två nya förskolor.  Lokaler i bottenvåningarna på bostadshusen ska möjliggöra handel och kontor.  

Höjden på den kommande bebyggelsen förslås variera med 3-7 våningar, dessutom kan möjligheten till två högre hus prövas i det fortsatta arbetet. De högre husen kan då placeras i områdets norra, respektive södra del. Befintlig villabebyggelse i väster kommer att gränsa till den planerade skolgården istället för till Glimmervägen. Ambitionen med en sådan lösning är att minska påverkan från trafik och buller genom att skapa en grön zon mellan befintliga bostäder och den planerade bebyggelsen, samt att skapa en skyddad sida för skolans verksamhet.

- Planerna för nuvarande Stinsenområdet skapar kvaliteter med skola, förskola och idrottshall, vilket är mycket välkommet, säger Thomas Ardenfors.

Planprogrammet för Stinsen indikerar hur bland annat buller och dagvatten bör hanteras inom området. Dessa frågor behöver fördjupas i ett fortsatt planuppdrag där nästa steg blir att ta fram en detaljplan för området. Hela Stinsen-områdets utveckling bedöms ta ca 10 år innan allt är klart.

 

Publicerad: 16 januari 2018