Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Syskon

Rapport från möte om skolansökan

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I september arrangerade barn- och ungdomsnämnden och barn- och utbildningskontoret ett möte kring urvalsprinciperna för skolplaceringar. Nämnden står inför ett beslut som rör syskonförturen och ville gärna höra synpunkter från kommunens föräldrar.

Medverkande från barn- och ungdomsnämnden var ordförande Soley Aksöz Lithborn (M). Från barn- och utbildningskontoret medverkade förvaltningschef Lee Orberson, skolchef Mikael Kaspar, administrative chef Fredrik Casparsson, jurist Frida Ericmats Rutgersson samt handläggarna Anita Bergkvist Charlson och Ylva Färstedt.

Ordförande Soley Aksöz Lithborn inledde och berättade att barn- och ungdomsnämnden ska, efter att barn- och utbildningskontoret utrett frågan, fatta beslut om syskonförturen. Syskonförtur innebär att elever, som har ett syskon som redan är placerat i skolår F-6 på skolan under det aktuella läsåret, prioriteras vid skolplacering.

Inför det arbetet vill nämnden höra synpunkter från föräldrar och vårdnadshavare. Fredrik Casparsson berättade om vilka regler som gäller för skolansökan i Sollentuna kommun i dag (se bild 5-7 i presentation i länken nedan). Dagens regler innebär att om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där, gäller närhetsprincipen. Syskonförtur kommer endast i fråga om det relativa avståndet blir detsamma för två elever. (bild 7)

Till bildpresentation från mötet

Vad säger skollagen?

Barn- och utbildningskontorets jurist Frida Ericmats Rutgersson presenterade skollagen och dess innebörd från 10 kap 29§ och 30§. Lagen anger här att ”en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.” (bild  8-9)

Sundbyberg och Stockholm

Frida nämnde olika förarbeten som bl a talar om att närhetsprincipen inte får åsidosättas och att detaljreglering saknas; kommunen måste få möjlighet att anpassa sina regler efter sina förutsättningar.  (bild 9).

Resonemanget ledde då in på en dom i förvaltningsrätten i Stockholm angående Sundbybergs kommun där syskonförtur infördes som urvalskriterium före närhetsprincipen. Förvaltningsdomstolen menade att kommunens prioritering medförde  inte att en annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet åsidosätts och godkände därmed kommunens prioritering. Värt att notera är att Sundbybergs kommun är en kommun med relativt många skolor på en relativt liten yta, vilket innebär att avståndet inte en avgörande roll som den kan få i Sollentuna vilken har en betydligt större yta.

Även i jämförelse med förhållande till Stockholms stad (som också är en betydligt skoltätare kommun) spelar de geografiska förhållandena in. I Stockholm tillämpas en kombination av närhetsprincipen och syskonförtur som kanske kan vara aktuella för Sollentunas del. Detta är en av knäckfrågorna som förvaltningen och nämnden har att lösa framöver. Bild 11.

Till bildpresentation från mötet

Frågor och svar

Här följer exempel på frågor som ställdes på mötet.

Fråga: Måste man vara tidig med sin ansökan? Spelar det någon roll när under skolansökansperioden jag ansöker?

Svar: Nej, det har ingen betydelse när under perioden du söker en skolplats. Alla som ansöker under skolansökansperioden perioden har samma förutsättningar. När perioden är slut placerar skolorna eleverna utifrån gällande regler för detta.

Fristående skolor antar elever till sina skolor utifrån sina regler och kommunala skolor antar elever i respektive skola utifrån barn-och ungdomsnämndens Regler för skolansökan.

Fråga: När genomförs mätningarna?

Svar: Mätningarna genomförs vid ett tillfälle - efter ansökningsperiodens slut. 

Fråga: När kan syskonförturen komma att införas?

Svar: Om beslut tas att införa syskonförtur igen, sker det vid nämndens möte i november och införs då till skolansökningsperioden inför till läsåret 2018/19.

Fråga: Kommunen talar om ”Säkra skolvägar” - är det rimligt för en 6-åring att gå uppför oplogade trappor?

Svar: Vi mäter avstånd närmaste gångväg. Kommunens projekt ”Säkra skolvägar” handlar om att göra trafikmiljön runt skolorna så säker som möjligt. 

Vi tar till oss synpunkten och ser över det till nästa skolansökningsperiod. Vi ändrar dock inte några förutsättningar i kartan under pågående skolansökningsperiod.

Fråga: Det talas om ett avstånd på 3 km som ett förslag på avstånd om det införs syskonförtur. 

Svar: Att se över de geografiska avstånden i Sollentuna kommer att bli en del av arbetet för barn- och utbildningskontoret. Det kanske skulle räcka med 2 km i södra Sollentuna, men det avståndet skulle inte kunna appliceras i kommunens norra del, där vi bara har två kommunala grundskolor och de ligger långt ifrån varandra. Och vi mäter ju bara mot andra kommunala skolor, inte mot fristående skolor.

Fråga: Har Sollentuna kommun gjort en sammanställning av hur det påverkat familjer att deras barn inte fick plats på samma skola? 

Svar: Förvaltningen måste säkerställa alla barns rätt till utbildning – det är det primära enligt lagstiftaren. Det finns naturligtvis en mängd olika parametrar som påverkar en familj och deras vardag; skolplacering eller om det går ett syskon på den skolan är naturligtvis ett par av dem. Men vår utgångspunkt är att se till att säkerställa rätten till utbildning för alla kommunens barns. 

Fråga: Varför kan fristående skolor använda sig av syskonförtur?

Svar: Dom lyder under annan huvudman och får sina tillstånd tilldelade av Skolinspektionen där de ansökt om vilka urvalsgrunder de vill tillämpa.

Fråga: Angående avrundning i mätningen av avstånd till skolan; ibland blir det 1 meter? Är det rimligt?

Svar: När vi mäter måste vi förhålla oss till någon form av avståndsbeslut; någonstans måste gränsen dras. Vi tar till oss synpunketen.

Fråga: Mäts eleverna mot alla skolor som har F-klass? Får eleven plats på Skälbyskolan så hamnar man automatiskt på Häggviksskolan, då får eleven längre att gå i årskurs 4 än om man från början fått plats på en F-9 skola. Mätning borde då genomföras igen.

Svar: Ja alla som har den årskursen. Häggviksskolorna är en skolenhet, men ligger geografiskt en bit ifrån varandra. Någon ny ansökan görs inte inför årskurs 4.

Mer information – titta på webben eller ta kontakt

På www.sollentuna.se hittar du mycket information kring att söka skolplats. All information uppdateras alltid under hösten inför skolansökansperioden i januari-februari. För alla som måste göra ett val (t ex där den aktuella skolan inte har en fortsättning till nästa skolår) skickar vi ut en folder om hur skolansökan går till. Vi annonserar också i lokalmedia och på Sollentunas gator och torg.

Har du frågor, kontakta 

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Soley Aksöz Lithborn (M)

E-post: soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se

Tfn: 08-579 215 86

Förvaltningschef Lee Orberson

E-post: lee.orberson@sollentuna.se

Tfn: 08-579 213 01

Administrativ chef Fredrik Casparsson

Epost: fredrik.casparsson@sollentuna.se

Tfn:08-579 231 83

Handläggare Ylva Färstedt

E-post: ylva.fahrstedt@sollentuna.se

Tfn: 08-579 218 50