Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gott betyg till Sollentunas socialsekreterare

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En nyligen gjord brukarundersökning på Socialkontoret i Sollentuna visar att 84 procent av klinterna är nöjda eller mycket nöjda med det stöd de får av socialtjänsten.

Brukarundersökningen som är nationell har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att få fram den upplevda kvaliteten inom individ- och familjeomsorgen. Nära 80 kommuner deltog i undersökningen som består av en enkät som delats ut till brukare efter kontakt med sin handläggare. Frågorna omfattar fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Totalt 198 personer besvarade enkäten i Sollentuna, lika många kvinnor som män.

Bland de som svarade tycker 88 procent att det är mycket eller ganska lätt att komma i kontakt med socialsekreterarna, samt att den information de får är mycket eller ganska lätt att förstå. De tycker också att socialsekreterarena visar en god förståelse och 75 procent upplever att deras situation har förändrats till det bättre sedan de fick kontakt med Socialtjänsten. Av de svarande är hela 84 procent mycket eller ganska nöjda med det stöd de får av Socialtjänsten i Sollentuna.

 – Undersökningen visar på att vi har en trygg och kompetent Socialtjänst i Sollentuna där man får den hjälp man behöver när man befinner sig i en utsatt situation, vilket är oerhört glädjande, säger Sonia Lunnergård (KD) socialnämndens ordförande.

Nära hälften hade vid svarstillfället haft kontakt med socialtjänsten under mer än 1 år medan en femtedel var på sitt första besök. Totalt sett är kvinnor något mer nöjda än män även om skillnaderna är små.

– Den här brukarundersökningen tar tempen på hur professionell vår verksamhet är. Det här är ett bevis på att vi lyssnar på våra brukare, och viktigast av allt, att vårt arbete leder till positiva resultat för dem vi är till för, avslutar Kerstin Lidman, socialchef. 

Till 2016 års resultat