Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frågor och svar om bygglov för fastigheten Vinkorken 1 i Viby

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det har kommit in en del frågor och svar kring fastigheten Vinkorken 1 och här besvarar miljö- och byggnadskontoret några av de vanligaste frågorna.

När fattades beslutet om att bevilja bygglov?

Svar: Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslutet den 21/9 2017. Protokollet justerades den 27/9 och sedan dröjde det ytterligare ett antal arbetsdagar innan det kunde publiceras på hemsidan. Detta bygglovsbeslut kan överklagas fram till ca 5 november 2017.

Planens storlek ändrades från 200 m2 till 500 m2 från det att vi haft samråd till själva antagande. Denna förändring skedde genom en underrättelse enbart och inte genom särskilt samråd. Varför hade vi inte samråd om den förändringen?

Svar: Det var en återremiss när planen var uppe för antagande som ledde till denna förändring. Syftet med förändringen var att göra det möjligt att ha LSS-boende på tomten. Denna ändring gjordes med en ny underrättelse vilket anses tillräckligt enligt lagen.

När det finns över 200 år gamla träd på en tomt som ska man samråda med länsstyrelsen. Har vi haft en sådan dialog under planarbetet?

Svar: Samråd med länsstyrelsen sker alltid i samband med detaljplaneläggning, så även denna gång. De mest värdefulla ekarna kommer att skyddas och sparas.

Varför har inget grannhörande genomförts i detta bygglovsärende?

Svar: Grannhörande har inte skett då bygglovsansökan är helt planenlig.

Hur utsåg kommunen vilka som skulle anses vara sakägare?

Svar: Sakägarkretsen är relativt snäv. Den som vill kan få detta prövat genom att ändå överklaga. Länsstyrelsen prövar då först om klaganden är sakägare. Om så är fallet prövar de sen klagandet i sak, dvs finner skäl att ändra kommunens bedömning. Vem som är sakägare styrs inte helt av tex avstånd. Det måste avgöras i varje enskilt fall, men rågrannar (dvs de som ha fastigheter i direkt anslutning till tomten) är alltid sakägare.

Är antalet parkeringsplatser tillräckliga?

Svar: I bygglovsprövningen ansågs 11 parkeringar för 18 små lägenheter tillräckligt.

Är inte kommunen skyldig att besvara alla frågor som kommer in?

Svar: Kommunen är skyldig att besvara alla frågor som kommer in men får hänvisa till tidigare lämnat svar om samma person ställer samma fråga flera gånger.

Hur har kommunen resonerat när de bedömt att 11 parkeringsplatser varit tillräckligt för 14 lägenheter?

Svar: Bedömningen har gjorts av bygglovshandläggaren samt av miljö- och bygglovsnämnden. Sollentuna kommun har ingen fastslagen norm för hur många parkeringsplatser som är rimligt. Det görs en rimlighetsbedömning från fall till fall.

Området vid Vinkorken 1 är vattensjukt.

Svar: Detta är inget hinder för att bevilja bygglov. 

Jag vill ha ut all dokumentation i ärendet, hur ska jag bära mig åt?

Svar: Kontakta Sollentuna kommuns registrator som hjälper dig med detta.

Vi har bett att få ut viss mailkonversation under ärendet som ni valt att kalla ”Arbetsdokument” och därmed inte anses vara offentlig handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt vilket i sin tur innebär att det begreppet inte har något lagligt stöd. Vad har ni inom kommunen för riktlinjer avseende offentliga handlingar?

Kommunen lämnar ut sådana allmänna handlingar som är offentliga.

En handling är en allmän handling om den:

-Har kommit in till någon av kommunens myndigheter eller

-Är upprättad av någon av kommunens myndigheter

En handling anses upprättad när den är färdigställd, dvs. när det ärende som handlingen tillhör är avslutat, antingen genom ett politiskt beslut, delegationsbeslut eller på annat sätt färdigställt. Det betyder att s.k. arbetsdokument inte är allmänna handingar så länge det ärende som de tillhör inte är avslutat. Exempel på detta är tjänsteutlåtanden och andra utredningar som är underlag till kommande politiska beslut.

De handlingar som inte offentliga omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sådana handlingar får inte lämnas ut.