Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Segelbåt

Frågor och svar kring båtbottenfärger

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här hittar du en sammanställning av frågor och svar – FAQ – kring miljö- och byggnadskontorets syn på båtbottenfärg/biocidfärg.

Hur ser vattenkvaliteten ut i Edsviken?

För Edsviken finns bestämmelser om att vattnet ska nå vissa kemiska och biologiska parametrar , så kallade ”miljökvalitetsnormer”. Ett av många ämnen som regleras är tribytyltenn (TBT) som finns med höga halter i Edsviken. Det ämnet har tidigare använts i båtbottenfärger. För att nå miljökvalitetsnormen är det nödvändigt att tillflödet av det mycket giftiga TBT minskar. TBT är sedan länge förbjudet att använda på alla båtar i Sverige. Ämnet finns dock kvar i mark, sediment och på båtbottnar.

Vad finns det idag för riktlinjer i länet kring användandet av båtbottenfärg/biocidfärg?

Kommunerna i Stockholms län har genom Miljösamverkan Stockholms län tagit fram gemensamma riktlinjer för hur kommunerna kan arbeta för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger, s.k. biocidfärger. Riktlinjerna anger att biocidfärger ska fasas ut och att tillsynsmyndigheterna ska informera om att krav kommer att ställas på omedelbar utfasning av båtar med TBT (tributyltenn) på skrovet.

Hur kan TBT vara ett problem då det sedan länge är förbjudet?

Mätningar på båtskrov har bland annat gjorts i Stockholm. Höga metallhalter har kunnat mätas upp, däribland tenn. Det tyder på att gamla underliggande färglager finns kvar på båtarna. Många gånger saknas kunskap om vilka färger båtarna målats med tidigare. Förhöjda halter metaller, även tenn (från TBT), har också mätts upp i sediment i småbåtshamnar och på båtuppläggningsplatser runt om i landet.

Vad gäller i Sollentuna kommun?

Användandet av biocidfärg och effekterna av läckage av miljögifter riskerar att leda till en omfattande påverkan på djur, natur och människors hälsa. De regionala riktlinjerna gäller även i Sollentuna. Som ett led i att nå miljökvalitetsnormerna så att Edsvikens vattenkvalitet förbättras behöver båtklubbarna skaffa sig kunskap om de metallhalter, från biocidfärger, som finns på båtskroven. Genom att utföra en så kallad XRF-mätning kan sådan kunskap erhållas. Därför kommer Miljö- och byggnadskontoret att begära information från båtklubbarna om medlemmarnas båtskrov. Med den kunskapen är det möjligt för klubbarna att prioritera saneringsbehoven.

Vad kostar det att få sitt båtskrov uppmätt?

En preliminär uppgift är ca 400 kronor oberoende av båtstorlek.

Hur ser miljöarbetet ut i båtklubbarna i Sollentuna?

Arbetet hos klubbarna har kommit en bit på väg. Medvetenheten bland båtklubbar och båtägare har ökat och åtgärder har påbörjats. Båtklubbarna har goda möjligheter att uppnå och bedriva en tillfredsställande verksamhet och egenkontroll och bidra till ett friskare Edsviken.