Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Blommande gräsytor

Blomrika gräsytor

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För att utveckla blomrikedom medverkar Sollentuna kommun i ett projekt tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och ett miljökonsultföretag. Arbetet är ett projekt inom ”Innovativ naturvård” med stöd av WWF (Världsnaturfonden).

På 12 platser och sammanlagt 23 ytor kommer park och naturvård inom trafik- och fastighetskontoret under de två närmaste åren att testa olika skötselåtgärder för att öka blomrikedomen på gräsytor.

Den ökade blomningen kommer att skapa flera värden. Blomrika miljöer är viktiga födosöksplatser för insekter som fjärilar och vildbin. En god tillgång till föda under sommaren gynnar föryngringen av insekterna och därmed också spridning till nya områden. Fler insekter och blommor med fröer ger också mer mat till småfåglar. De blommande gräsytorna är också vackra inslag i parker och naturområden. Kanske är det här som midsommarbuketten plockas till nästa midsommarfirande.

I projektet kommer vi att testa olika metoder för att få mer blommor i gräsytorna:

A.På områden som redan är lite mer artrika kommer vi att övergå från upprepad gräsklippning med gräsklippare till slåtter lite senare på sommaren. Den senare slåttern gör att många växter hinner blomma och sprida sina frön. Efter slåttern samlas gräset upp. Blomrikedomen på gräsmarker gynnas av att marken magras ut genom att det som har slagit tas bort. Flera av slåtterytorna kommer att slås med hästdragen slåttermaskin.

B.Vissa områden som idag inte innehåller så många blommor kommer att få ökad blomrikedom genom insådd av ängsväxtfrön eller genom plantering av små ängsväxtplantor.

C. En metod som ger mycket blommor redan första året är insådd av nektarväxter. Med ett urval av olika arter kan man skapa en varierad blomning som sträcker sig under flera månader. Nektarväxterna som sås in i gräsytorna ger mer intryck av en åker med många blommande växter. Här blir mångfalden av olika blommor inte lika stor som på en blommande äng.

Arbetet med att öka blomrikedomen genomförs under två år. Första året ändras skötseln från gräsklippning till slåtter. År två kommer de ytor som har fått nya blommor genom insådd av ängsväxter och nektarväxter att blomma med ett stort antal nya blommor. Efter projektet har avslutats kommer vi att använda våra nya erfarenheter i den fortsatta skötseln av parker och natur.

Läs mer i informationshäftet:

Blomrika gräsytor informationshäfte.pdf