Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Beviljat bygglov för Fågelsångsparken

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat mark- och bygglov för uppförande av en ersättningsskola i Fågelsångsparken.

Beslutet gäller ett tidsbegränsat mark- och bygglov för en ersättningsskola med ca 550 elever som ska gälla från höstterminen 2018 till och med vårterminen 2020.

Töjnaskolan
Kommunen kan nu fortsätta att planera för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken. Här ska eleverna från Töjnaskolan (F-6) flytta in och få sin undervisning medan en ny Töjnaskola byggs. Töjnaskolans förskola flyttar under byggtiden till den nya förskolan Bygatans förskola.

Under förutsättning att allt löper enligt plan flyttar Töjnaskolans elever in Fågelsångsparken inför höstterminen 2018 och den nya Töjnaskolan beräknas stå färdig för inflyttning inför höstterminen 2020.

Alternativet att förlägga Töjnaskolans verksamhet under byggtiden till ängen vid skolan har undersökts, men är ur säkerhetskäl inte ett lämpligt alternativ.

- Äntligen kan vi snart påbörja byggnationen av nya Töjnaskolan. Jag är dessutom glad över att  barnen och pedagogerna  får en trygg och bra arbetsmiljö i ersättningsskolan i Fågelssångsparken medan Töjnaskolan färdigställ, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Ersättningsskolan i Fågelsångsparken
Ersättningsskolan kommer att ligga i den västra delen av parken, dvs den del som i väster vätter mot Love Almkvist väg. Skolan kommer att bestå av tre byggnader placerade i en oregelbunden triangelform. Lekytor kommer att skapas i huvudsak i utrymmet i den triangeln som byggnaderna bildar samt på ytan som sträcker sig ner mot och gränsar till Cedervägen.

Förrutom en bra utemiljö med goda lekytor, skapas säkra platser för att med bil lämna och hämta barn och elever till verksamheterna. Även Fågelsångsparkens östra del kommer att vara tillgänglig för barnen/eleverna. 

Ersättningsskolan i Fågelsångsparken kommer, i jämförelse ursprungsplanen (som omfattade flera skolors evakuering), att vara mindre i omfattning (mindre byggnad och färre antal elever) samt användas under en kortare tidsperiod.

Bygglovshandlingarna innehåller även en avveklingsplan för återställande av området. Planen beskriver hur byggnationen ska avvecklas och hur parken ska återställas.

Gärdesskolan och Eriksbergsskolan
För de andra skolorna - Gärdesskolan och Eriksbergsskolan - som ingick i den ursprungliga planen, kommer verksamheterna att evakueras till lokaler i närmare anslutning till de nuvarande skolbyggnaderna. Läs mer om detta via länkarna nedan. 

Markprojektering i höst och byggnation i vår
När MBNs beslut om beviljat bygglov har meddelats berörda parter, blir nästa steg att under hösten planera för hur marken ska förberedas inför att paviljongerna sätts upp samt hur lekytor och andra ytor ska färdigställas. Markentreprenör som utför detta arbete upphandlas under hösten.

Kommunen kommer nu att teckna avtal med en upphandlad leverantör av paviljongerna. Själva färdigställandet av den nya ersättningsskolan kan påbörjas i början av 2018. Enligt plan ska leverans och montage av paviljongerna kunna ske under april-maj 2018.

Beslutet om beviljat bygglov kan överklagas. Generellt gäller att överklagan ska ske inom tre veckor efter att sakägare har blivit delgivna.

- Efter en lång process är vi nu i hamn med en plan för evakuering och byggnation av flera skolor. Fågelsången är en bra plats för evakuering av skola, och parken kommer dessutom att utvecklas och bli än mer attraktiv när etableringen tas bort, säger Moa Rasmusson (L), ordförande trafik- och fastighetsnämnden.

 

Läs mer om ersättningsskolan i Fågelsångsparken och de andra berörda skolorna här.