Till navigation Till innehåll (s)

Kontrollerad eller fri förvaltning & red av barns tillgångar

Huvudregeln i Sverige är att ett barns tillgångar förvaltas av dess förmyndare (föräldrar) men det finns undantag.

Om du är förmyndare är det viktigt att du känner till att olika regler gäller. Det beror på om barnets tillgångar omfattas av fri föräldraförvaltning eller kontrollerad förvaltning. Och det beror på hur stora och vilken typ av tillgångar barnet äger. För vissa typer av tillgångar, till exempel fastigheter, krävs också överförmyndarnämndens tillstånd för att få fatta beslut om förvaltningen.

Om värdet på barnets tillgångar överstiger prisbasbeloppet åtta gånger (372 000 för 2019) gäller följande:

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning betyder att överförmyndarnämnden har större kontroll än vid fri föräldraförvaltning. De kontrollerar hur du som förmyndare förvaltar barnets pengar. Du ska fortfarande följa de allmänna reglerna för fri föräldraförvaltning. De gäller för alla förmyndare. 

Den fria förvaltningen kan ersättas av kontrollerad förvaltning i tre olika situationer:

 • Om barnets tillgångar överskrider åtta prisbasbelopp (372 000 kr för 2019). Det spelar ingen roll hur tillgångarna kommit att överskrida detta gränsbelopp.
 • Om barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande och givaren ställt villkoret att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • När överförmyndarnämnden fattar beslut om skärpande föreskrifter och beslutar att kontrollerad förvaltning ska tillämpas på tillgångarna. Överförmyndarnämnden kan besluta det när det finns misstankar om att förmyndarna inte sköter förvaltningen på ett bra sätt och kontroll behövs för att trygga förvaltningen.

Vid kontrollerad förvaltning ska du också

 • skicka in förteckning över barnets alla tillgångar. Det ska göras senast en månad efter att barnets tillgångar kommit att överskrida åtta prisbasbelopp. Det ska ske utan särskild begäran från överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller också när barnet fått tillgångar med villkor om särskild överförmyndarkontroll eller beslut tagits om skärpande föreskrifter
 • lämna årsräkning före 1 mars varje år. Årsräkningen ska vara en sammanställning av barnets alla tillgångar, inkomster och utgifter under året.
 • lämna sluträkning när barnet bli myndigt. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från myndighetsdagen
 • ansöka om överförmyndarnämndens samtycke

Ansök om nämndens samtycke

 • placerar tillgångar som inte investerats enligt ovan på ett räntebärande konto.

Fri föräldraförvaltning

Fri föräldraförvaltning innebär bland annat att du som är förälder själv får bestämma hur barnets pengar ska placeras eller användas. Du behöver inte lämna årlig redovisning för din förvaltning av barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Men, det finns vissa generella bestämmelser som alltid gäller vid förvaltning av barns tillgångar.

När du förvaltar barnets tillgångar ska du

 • noggrant utföra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som är bäst för barnet
 • bara använda barnets pengar till hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får inte
 • användas till saker som ska bekostas av föräldrarna. Det gäller saker som ingår i föräldrars underhållsskyldighet för sina barn
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om du vill sälja, köpa, byta, hyra eller hyra ut fast egendom för barnets räkning. Det gäller också om barnet ska ta emot fast egendom i gåva. Reglerna för fast egendom gäller också för bostadsrätt och tomträtt. Om du ska hyra en bostadslägenhet för barnets räkning krävs inte samtycke
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om barnet vill driva företag eller om hen vill låna pengar eller skuldsätta sig på något annat sätt
 • placera pengar som inte behöver användas tryggt och så att de ger en rimlig avkastning.
 • hålla dina och barnets tillgångar åtskilda. Du får inte blanda ihop dem
 • tillfråga barn som är över sexton år innan du fattar några beslut om hens egendom
  inte ge bort barnets tillgångar.

Förutom att ansöka om överförmyndarnämndens godkännande till vissa åtgärder har du också några andra viktiga skyldigheter:

 • Du ska anmäla om barnets tillgångar uppgår till eller överstiger åtta prisbasbelopp (372 000 kr för år 2019). Du ska då lämna in en förteckning till överförmyndarnämnden inom en månad. Då övergår förvaltningen till kontrollerad förvaltning.
 • Överförmyndarnämnden har alltid rätt att få ta del av uppgifter om hur du sköter förvaltningen av barnets tillgångar, oavsett om förvaltningen är fri eller kontrollerad.

Särskild överförmyndarkontroll

Det kan finnas villkor om särskild överförmyndarkontroll. Det kan gälla om barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring. Villkoret ska vara inskrivet i testamentet, gåvobrevet eller förmånstagarförordnande för att vara giltigt. Om det gäller en gåva måste den som gett gåvan även ha anmält villkoret skriftligen till oss.

Särskild överförmyndarkontroll betyder att de tillgångar som är villkorade omfattas av reglerna om kontrollerad förvaltning. De pengar som betalas ut kommer att utbetalas till ett överförmyndarspärrat konto.

Skärpande föreskrifter

Överförmyndarnämnden kan bestämma om skärpta regler för att trygga förvaltningen. Det gör de om det finns en misstanke om att förmyndarna inte sköter barnets tillgångar på ett korrekt sätt. Skärpta regler kan utformas på olika sätt. Överförmyndarnämnden kan använda alla eller bara enstaka åtgärder. Det beror på vad som behövs för att trygga förvaltningen.

Överförmyndarnämnden kan besluta att

 • Barnets konton ska ha överförmyndarspärr
 • Barnets tillgångar ska omfattas av reglerna för kontrollerad förvaltning
 • Barnets värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut
 • Pengar som betalas ut till barnet ska sättas in på bankkonto (som är försett med överförmyndarspärr).

Om du inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltningen av hens tillgångar kan du bli skadeståndsskyldig.