Till navigation Till innehåll (s)

För dig som är förälder förmyndare

Om du är förälder till barn under 18 år är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet.

 • Överförmyndarspärrade konton

  En av de vanligaste anledningarna till att du som förälder kommer i kontakt med överförmyndarnämnden är att ditt barn har fått pengar som utbetalats till överförmyndarspärrat konto.

 • Uttag från spärrade konton

  Ett barns pengar får användas till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till sådant som ska bekostas av föräldrarna på grund av deras underhållsskyldighet.

 • Ansök om nämndens samtycke

  För barn som är under 18 år gamla finns det vissa rättshandlingar som alltid kräver tillstånd från överförmyndarnämnden. Då gäller det tillsammans med vårdnadshavarens samtycke. Det handlar till exempel om underåriga som vill driva...

 • När du inte kan företräda ditt barn

  I vissa fall kan du som förälder inte själv företräda ditt barn. Överförmyndarnämnden kan då utse en annan person att tillfälligt eller mer permanent företräda ditt barn i ditt ställe eller tillsammans med dig.

 • Kontrollerad eller fri förvaltning av ett barns tillgångar

  I Sverige är huvudregeln att det är barnets förmyndare (föräldrar) som förvaltar barnets eventuella tillgångar. Men det finns undantag.