Till navigation Till innehåll (s)

Socialtjänstens och överförmyndarens roll

Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Om barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten ska utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Om barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten ska utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

När ett ensamkommande barn ansöker om asyl ger Migrationsverket en viss kommun i uppdrag att vara ansvariga för barnet. Det är socialtjänsten som ska se till att barnet erbjuds bland annat boende, skolgång och stödinsatser barnet kan behöva.

Under tiden som barnet är asylsökande är det Migrationsverket som ser till att barnet har försörjning (dagersättning) men när barnet har fått uppehållstillstånd så övertas även detta ansvar av den kommun som barnet anvisats till.

Om barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden i den kommun barnet vistas ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Det är tingsrätten som utser särskilt förordnad vårdnadshavare. Du som är god man ska anmäla till överförmyndarnämnden att barnet har fått uppehållstillstånd. Du ska sedan bevaka socialnämndens utredning av särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Det får inte ta för lång tid.

Vem räknas som ensamkommande barn?

Ett ensamkommande barn är en person som:

  • Är under 18 år
  • Är utländsk medborgare eller statslös
  • Kom till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen företrädare, eller om personen kom tillsammans med sina föräldrar men att de har blivit förhindrade att företräda barnet innan barnet fått uppehållstillstånd.

Ett ensamkommande barn ska ha en vuxen ställföreträdare i Sverige och därför utser överförmyndarnämnden god man för dessa barn. Vill du bli god man?

Ansök om att bli god man för ensamkommande barn

Överförmyndarenheten för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna har för närvarande en god tillgång på gode män för ensamkommande barn. Vill du ändå anmäla ditt intresse är du välkommen att göra det på hemsidan under fliken "Vill du bli god man". Överförmyndarenheten hör av sig till dig när det kan bli aktuellt med ett uppdrag, eller om det blir en gemensam introduktion.

Överförmyndarnämndens roll

Överförmyndarnämnden har som mål att alltid utse en god man till ensamkommande barn så snart som möjligt (normalt inom 48 timmar) från det att nämnden får en ansökan om behov av god man.

Det är överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas (faktiskt befinner sig) som är behörig att utse god man och har tillsyn över gode mannen under asyltiden. Det är därför mycket viktigt att du som är god man informerar överförmyndarnämnden om barnet flyttar till en annan kommun.

När rätten fattar beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare kan ditt godmanskap avslutas när beslutet vunnit laga kraft, d.v.s. när tiden för att klaga på beslutet har gått ut. Överförmyndarnämnden fattar beslut om att avsluta godmanskapet. Du ska genast informera överförmyndarnämnden om barnet fått särskilt förordnad vårdnadshavare.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller arton år. Överförmyndarnämnden kan också fatta beslut om att godmanskapet ska upphöra om barnets föräldrar kommer till Sverige, om barnet lämnar Sverige eller om det annars blir uppenbart att barnet inte längre behöver god man.

Länkar

Förening för gode män till ensamkommande barn

Migrationsverket

Socialtjänsten Sigtuna

Socialtjänsten Sollentuna

Sveriges kommuner och regioners webbutbildning: God man för ensamkommande barn