Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet & utveckling 

Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som tillhandahålls enligt bland annat socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt hälso- och sjukvårdslagen. 

I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten.

De verksamheter vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet. Med kvalitet menar vi hur väl vi uppfyller de krav, behov och förväntningar som ställs på oss. I arbetet med kvalitet ingår att systematiskt förbättra förmågan att möta olika behov, krav och förväntningar genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Socialstyrelsen - Resultat 

Mat för äldre

En fullvärdig kost är en grundläggande förutsättning för god hälsa. Maten och måltiden ska vara en glädjekälla som bidrar till välbefinnande och god livskvalitet.

Kostpolicyn är ett styrdokument som ska följas av samtliga utförare som på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden hanterar mat och måltider för nämndens målgrupp. Den ska tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på måltider och måltidssituationen.

Nedan finns dessa dokument samt externa länkar till nationella riktlinjer/vägledningar och lagar som kostpolicyn för äldreomsorgen är grundad i.

Dokument

Kostpolicy Dagverksamhet.pdf

Kostpolicy Hemtjänst.pdf

Kostpolicy SÄBO.pdf

Länkar

Livsmedelsverket - Bra mat i äldreomsorgen

Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg

Lagstiftning

Senior Alert - Kvalitetsregister