Till navigation Till innehåll (s)

Så här beräknar vi din avgift

Avgifterna är inkomstprövade och kan minskas om du har låg inkomst så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Avgiftsutrymme är din månadsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet.

Du ska själv bekräfta och eventuellt komplettera dina inkomstuppgifter för att kommunen ska kunna göra en inkomstprövning och beräkna ditt avgiftsutrymme. Om du inte lämnar uppgifter om din inkomst till kommunen betalar du enligt vanlig avgiftstaxa. Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter.

Årsinkomst

Avgiften beräknas på din aktuella årsinkomst delat med 12 månader. Inkomstuppgiften avser den sammanlagda inkomsten av tjänst, pension, bostadstillägg, näringsverksamhet samt inkomst av kapital före skatt. 
För makar beräknas avgiften på hälften av den sammanlagda inkomsten. Registrerade partners räknas också som makar. 

Kommunen beräknar din skatt enligt aktuell skatteprocent i Sollentuna kommun. Uppgifter om pensioner och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten hämtas automatiskt vid inkomstprövning.

Bostadskostnad

Bostadskostnad är det hyresbelopp du betalar per månad till din hyresvärd i äldreboendet.

Minimibelopp

 • Ensamstående 65 år och äldre
  5 373 kr/månad
 • Ensamstående yngre än 65 år
  5 910  kr/månad
 • Sammanlevande makar 65 år och äldre
  4 540 kr/månad och person
 • Sammanlevande makar yngre än 65 år
  4 994 kr/månad och person

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Ditt förbehållsbelopp består av din bostadskostnad och minimibeloppet. Förbehållsbeloppet är den summa som dras från din inkomst efter skatt för att beräkna ditt avgiftsutrymme.

I boende med omsorg dygnet runt, såsom omvårdnadsboende och gruppboende, höjs förbehållsbeloppet för fördyrade matkostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer.

I vissa situationer kan kommunen genom individuell prövning bevilja ett högre förbehållsbelopp på grund av fördyrade levnadsomkostnader. Skäl till sådan prövning kan vara stadigvarande fördyrade levnadskostnader som till exempel kostnad för god man eller kostnader till följd av funktionsnedsättning. Ansökan görs hos avgiftshandläggare på speciell blankett.