Till navigation Till innehåll (s)

En månad fri från våld i nordväst

Här hittar du programmet för en månad fri från våld i nordväst. Varmt välkommen att anmäla dig!

Om en månad fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande nationell kampanj-och aktivitetsvecka med syfte att synliggöra det våldspreventiva arbetet och inspirera till lokal och regional samverkan. I år så går sju norrortskommuner ihop för att öka kunskap om våld i nära relationer och stärka samverkan under hela november: En månad fri från våld i nordväst.

I år fokuserar vi på särskilt sårbara grupper och hur kan vi upptäcka, agera och förebygga våldsutsatthet.

Anmälan 

Här kan du anmäla dig till en eller flera programpunkter

Program

Våld mot äldre – vad innefattar det, hur kan vi upptäcka och hur kan vi hjälpa?

1 nov kl. 13:00 – 14.30

Föreläsare: Johanna Simmons, ST-läkare i geriatrik och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet. Hon är forskningsledare för REAGERA-projektet vars långsiktiga mål är att ta fram metoder för att förbättra vården och omsorgens upptäckt och omhändertagande av äldre personer som är eller har varit utsatta för olika typer av övergrepp.

Under föreläsningen kommer Johanna prata om vad övergrepp mot äldre är, dess riskfaktorer och konsekvenser för hälsan. Hon kommer också ge tips på hur man kan som vård- och omsorgspersonal kan prata med äldre personer om övergrepp samt introducera screeningformuläret REAGERA-S som kan användas för att upptäcka utsatthet.

Föreläsning om nyanländas våldsutsatthet 

11 november kl.13.00-15:00

Advokat Camilla Orefjärd och Elsa, samordnare på Somaya Kvinnojour föreläser om juridik kopplat till nyanländas våldsutsatthet samt utmaningar det kan innebära när kunskaper om samhällsstrukturer och svenska språket ännu inte finns.

Våldsutsatthet, trauma & beroendeproblematik

12 november kl. 10:00-11:30

Caroline Karlsson, Verksamhetsområdeschef på Linköpings Stadsmission – Skydd & behandling föreläser om hur vi kan förstå sambandet mellan våld och beroendeproblematik samt dess konsekvenser?

Kvinnor med substansberoende är i mycket högre grad än populationen i stort utsatta för våld och lider många gånger svårt av dess konsekvenser. Detta i form av svår psykisk ohälsa så som depression, ångest, trauma och PTSD. Hur ser situationen för målgruppen ut och hur kan vi på bästa sätt tillgodose de behov som föreligger.

Utnyttjad, våldtagen & såld

16 november kl. 10:00-11.30

Föreläsare: Paulina Bengtson, grundare till Nova-huset, sakkunnig prostitution samt författare till boken ” utnyttjad, våldtagen och såld” föreläser sina erfarenheter av prostitution. Föreläsningen innehåller också fakta, myter kring prostitution, pornografi och sexuellt våld och det hon mött i sitt arbete under de år hon mött utsatta samt ger verktyg till att bemötande dessa personer. 

Våld i hbtqi-personers nära relationer- kunskap och bemötande

17 november kl. 10:00- 11.30

Föreläsare: Maria Tillquist, kurator på RFSL Stödmottagning föreläser om att arbeta med hbtqi-personer utsatta för våld i nära relationer, hur vi ger ett gott bemötande och hur vi kan arbeta inkluderande utifrån ett intersektionellt förhållningssätt.

Hedersrelaterat våld i ett polisiärt sammanhang

Föreläsare: Talare från Polismyndigheten

Datum och tid: 19/11 kl.10:00-11:00  

Föreläsningen kommer att handla om erfarenheter av utsatthet i en hederskontext.

VIP Viktig Intressant Person (VIP)

23 november kl 09-10.15

Föreläsare är Sofia Bauman och Linda Winter Vikström, VIP-gruppledare och utbildare på Vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun samt deltagare med egen erfarenhet av VIP- programmet.

Presentation av det våldsförebyggande programmet VIP – ett manualbaserat grupprogram med syfte att främja förutsättningar för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Programmets syfte, teman och arbetssätt beskrivs mot bakgrund av målgruppens särskilda skyddslöshet. Exempel på deltagares och gruppledares erfarenheter av programmet, framgångsfaktorer och resultat från programutvärdering tas upp.

Ett utbildningsmaterial för personer med funktionsnedsättning, som främjar hälsa, känsla av sammanhang och jämlika relationer.