Till navigation Till innehåll (s)

En månad fri från våld i nordväst 

Här hittar du programmet för en månad fri från våld i nordväst. Varmt välkommen att anmäla dig!

Anmälan 

Du får gärna anmäla dig till flera olika programpunkter. Alla har målgrupp specificerad, välj det som passar dig utifrån din yrkesroll. Allt sker digitalt och länk mejlas i god tid innan.

Anmäl dig här

Mer om programmet

Barns röster om våld

Medverkande: Sara Liljegren, Malin Rekke Bris
Tisdag den 3 november kl. 09.00-10.30
Målgrupp: Alla som i sitt yrke möter barn och unga eller våldsutsatta vuxna

Bris berättar om den kartläggning som de lanserade under hösten 2020 tillsammans med Stadsmissionen -Barns rätt i skyddat boende – barns egna berättelser och barnrättsperspektiv vid våld, skydd och stöd. Genom barns egna berättelser om livet med våld, när våldet upptäcks, om tiden på skyddat boende och efteråt lyfter vi hur barn osynliggörs, vilka följder det får och hur vi vuxna måste bli bättre på att tillvarata barns rättigheter och behov.

Samtal om heder

Medverkande: Alain Ali, ordförande för organisation MÄN
Torsdag den 5 november kl. 10.00- 11.45
Målgrupp: Yrkesverksamma som kan möta unga som lever i en hederskontext, exempelvis ungdomsmottagning, fritidspersonal, elevhälsa, skolpersonal och socialtjänst.

Sollentunas och Järfällas samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck samtalar med experter om hedersproblematik med särskilt fokus på pojkar och mäns dubbla roller inom hederskulturen. Dagens expert är Alain Ali, ordförande för organisation MÄN och samtalet utgår ifrån forskning och föreläsarens egen erfarenhet av förändringsarbete med hedersfrågor riktad till unga män, föräldrar och yrkesverksamma.

Under föreläsningen kommer lyssnarna att få följa med på några unga killars förändringsresa  från att ha varit i riskzonen och utdömda av skolan till att bli framgångsrika vuxna, mentorer och tillika jämställdhetsaktivister.

Workshop om våldsutsatthet ur ett ungdoms-, och hbtq-perspektiv

Medverkande: Indra Queer Trans & Tjejjour
Torsdag den 5 november kl. 15.30-16.30
Målgrupp: Alla yrkesverksamma som möter barn och unga

Indra Queer Trans & Tjejjour bjuder in till en interaktiv föreläsning där vi pratar o våldsutsatthet sett ur vår målgrupps perspektiv. Vi vänder oss till unga tjejer, queera och transpersoner i åldern 10-25 år och tar årligen emot över tusen stödsamtal - där våld i allmänhet och sexuellt våld i synnerhet är bland de vanligaste samtalsämnena. Under timmen vi har tillsammans pratar vi om : vad händer med redan utsatta personer under en samhällskris? Hur kan vuxna bemöta unga personer på ett hållbart sätt? Hur kan vi tänka normkritiskt och på vilket sätt kan ett ungdomsperspektiv göra skillnad?  

Boostingträff om sekundärtrauma och motstånd – halvdag

Medverkande: Suada Dani, Maria Björnsson, Unizon och Josefin Grände, psykoterapeut
Tisdag den 10 november kl. 09.00-12.15
Målgrupp: Handläggare relationsvåld, behandlare relationsvåld, anställda kvinnojourer.

En halvdag för de som möter våldsutsatta vuxna och/eller våldsutövare, där fokus ligger på reflektion kring hur arbetet med våld påverkar oss direkt och indirekt samt hur vi kan synliggöra motstånd och kraft hos våldsutsatta i möten med dem. Det kommer finnas tid för diskussioner och nätverkande mellan kommuner.

Samtal om heder

Samtal om heder
Medverkande: Oliver Stenvall Juventas Ungdomsjour
Torsdag den 12 november kl. 10.00-11.45
Målgrupp: Yrkesverksamma som kan möta unga som lever i en hederskontext, ungdomsmottagning, fritidspersonal, elevhälsa, skolpersonal och socialtjänst.

Sollentunas och Järfällas samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck samtalar med experter om hedersproblematik med särskilt fokus på pojkar och mäns dubbla roller inom hederskulturen.  Fokus kommer vara; Vad är egentligen heder och hedersrelaterade situationer? Finns det bra och dålig heder?  vi lyssnar till erfarenheter av vad det innebär att bryta mot familjens norm, om hedersrelaterat våld och förtryck och om hur vi kan hantera dessa känsliga och laddade frågor, och vilka verktyg vi har att använda oss av?

Våld i barnavårdsutredningar

Medverkande: Linn Moser Hällen och Marina Bernman, författare och föreläsare
Fredag den 13 november kl. 09.00-14.30
Målgrupp: Socialsekreterare barn- och ungdomsenhet/avdelning, gruppledare/biträdande chef för samma enhet/avdelning.

Programmet för den här dagen innehåller såväl föreläsning som filmvisning och praktiskt arbete. Vi kommer ta upp bland annat lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd - vad ska och vad bör vi göra i arbetet med barn som har upplevt våld mot en närstående?

Samtal om heder - INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM

Vi hoppas på att kunna genomföra detta samtal längre fram.

Medverkande: Runa I Baianstovu, lektor, Örebro Universitet och Palle Storm, forskare och utvecklingsledare FOU Nordväst
Torsdag den 19 november kl. 10.00-11.45
Målgrupp: Chefer inom socialtjänstens verksamheter, skolledare, utvecklingsledare

Sollentunas och Järfällas samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck samtalar med experter om hedersproblematik med särskilt fokus på pojkar och mäns dubbla roller inom hederskulturen. Dagens experter är med Runa I Baianstovu, lektor, Örebro Universitet och Palle Storm, forskare och utvecklingsledare FOU Nordväst. Vad säger forskning? Hur kan vi hantera frågan om pojkars och mäns dubbla roller inom hederskulturen? Hur kan vi säkerställa att det vi gör får effekt?

Våld i ungas relationer – workshop om att upptäcka & agera

Medverkande: Oliver Stenvall, Juventas Ungdomsjour
Måndag den 23 november kl. 09.00-12.00
Målgrupp: Anställda i kommunerna som möter unga.

Mäns våld mot kvinnor är ett oerhört stort samhällsproblem. Om vi ska få det här våldet att upphöra behöver vi arbeta mer, men vi behöver framförallt arbeta tidigare.
Våld i ungas partnerrelationer kan lätt förbises. Vi tar en titt på hur det ser ut i ungdomars vardag, hur kontrollen digitaliserats och det sexuella våldet normaliseras. Om utsattheten och bristen på stöd.
Med rätt kunskap kan vi inte bara erbjuda ett bättre stöd, vi kan även arbeta förebyggande.

Frukost med IVO - presentation av regionens tillsyn om handläggning vuxen & barn VINR 2020

Onsdag den 25 november kl. 09.00-10.15
Målgrupp: Chefer och verksamhetsledare inom myndighetsutövning våld i nära relationer vuxen och barn, utvecklingsledare.

Ta del av resultatet av IVO:s granskning av sex kommuners och stadsdelsförvaltningars arbete med våld i nära relationer. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Behov och långsiktigt stöd för ungdomar placerade utifrån heder

Medverkande: Poyan Ashna, Origo
Torsdag den 26 november kl. 09.00-10.30
Målgrupp: Yrkesverksamma som arbetar inom hälso- och sjukvården, polisen, socialtjänsten, skolan, ideell verksamhet eller något annat och som i sitt arbete möter unga som lever med hedersnormer.

Origos föreläsning kommer handla om vad som sker efter en skyddsplacering. Deltagarna kommer att få fördjupad kunskap i de processer som ibland sätts igång efter en placering såväl psykologiskt som socialt hos ungdomen. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.