Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Rapport om att förebygga rekrytering och stötta avhoppare

Idag släpper nordvästkommunernas socialchefer en rapport om att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och utarbeta stöd till avhoppare. Projektet är unikt i sitt slag och bidrar till kunskap om hur kommuner kan förebygga rekrytering och stötta avhoppare.

Idag, fredag 10 mars, släpps rapporten ”Att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare – en projektsammanfattning för kunskaps och verksamhetsutveckling”. Bakom rapporten står Nordvästs styrgrupp bestående av nordvästkommunernas socialchefer.

Rapporten är en sammanfattning av ett ettårigt projekt med uppdraget att bidra till kunskap och verksamhetsutveckling i socialtjänsten i frågan om hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till avhoppare från kriminella nätverk. Fokus är det sociala arbetets betydelse för processen kring in- och utträde ur kriminella nätverk. Rapporten beskriver relevant kunskapsläge inom området, kartlägger ägarkommunernas nuvarande arbete och behov och tar upp det konkreta utvecklingsarbete som sker ute i kommunerna. Rapporten avslutas med en fjärde del som är summerande och framåtblickande med flera förslag framåt.

Rapporten riktar fokus på vad som kan göras här och nu i nordvästkommunerna. Att söka bromsa utvecklingen från att gå lika långt som den gjort på vissa håll har varit en av drivkrafterna i förhållande till projektet och förslagen har relevans även för andra delar i Sverige med liknande problem,

- Projektet är unikt i sitt slag och satsningen får anses ligga i framkant med nationella mått mätt. Rapporten visar att det finns många problem och utmaningar. Evidensen kopplad till rådande situation, i en svensk kontext, är nära på obefintlig. Men i stället för att vänta in nationella direktiv och metodguider så finns här en progressivitet att lokalt ta sig an att inhämta kunskap inom ett mycket komplext och för många inom socialtjänsten nytt område och målgrupp, säger Jörgen Larsson, forsknings- och utvecklingsledare, FoU Nordväst.

I rapporten föreslås flera möjliga vägar framåt. Bland annat att inrätta en specifik enhet för att matcha den nya verkligheten, skapa en gemensam fortbildning, skapa en kommungemensam avhopparverksamhet, skapa ett internt utvecklingsarbete mot de kunskapsbehov som lyfts fram samt att fortsätta arbetet med lovande praktik och etablera chefshandledning.

- Det är vår förhoppning att rapporten kan bidra som källa till kunskap för olika målgrupper såsom praktiker och beslutsfattare, att förslagen tas till vara och kan ligga som grund för fortsatt fokuserat arbete att stävja en för vår tid unik våldssituation som tar unga människors liv, inte bara i nordvästra Stockholms län utan även i andra delar av landet, säger Jörgen Larsson.

För Sollentuna kommun är rapporten en viktig del i arbetet att samla in och bygga ny kunskap.

- Rapporten visar på en problematisk samhällsutveckling som kräver omfattande och skyndsamma åtgärder. Att unga människor dör och skjutvåldet fortsätter är något vi med samlande krafter måste arbeta för att stoppa. Förebyggande arbete är avgörande, men i vi måsta även agera med insatser här och nu. Rapporten påvisa bra arbeten som sker i nordvästkommunerna och pekar på områden vi behöver fortsätta att utveckla, säger Elisabeth Bengtsson, socialchef i Sollentuna kommun.

Rapporten i sin helhet

FoU Nordväst

Till nyhetsarkivet