Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Utvecklingsplan för tryggare Rotebro

Kommunledningskontoret i Sollentuna får i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för centrala Rotebro. Syftet är att öka den upplevda tryggheten i området. Utvecklingsplanen ska återrapporteras i oktober 2024.

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för centrala platser i Rotebro. I utvecklingsplanen ska förändringar som bidrar till ökad trygghet utredas och konkreta förslag för utveckling av den fysiska miljön föreslås.

- Arbetet med att öka tryggheten i Sollentuna behöver vara både proaktivt och reaktivt. Rotebro är en trygg kommundel, men det finns behov av åtgärder framförallt kring Rotebro centrum. Genom att se över vilka åtgärder som kan göras i stadsplaneringen för att öka den upplevda tryggheten kan vi säkra att hela Rotebro blir en tryggare plats. En utvecklad stadsplanering tillsammans med de trygghetskameror som snart sätts upp och samverkan med fastighetsägarna i området genom BID Rotebro, ger kommunen goda förutsättningar för ett tryggare centrum i Rotebro, säger Alliansen i Sollentuna i ett gemensamt uttalande.

Kommunens kartläggning visar att den upplevda otryggheten till stor del är koncentrerad kring centrala Rotebro, men även till viss del Rotsunda och Norra strand. Forskning och erfarenheter från liknande områden visar att åtgärder kopplat till centrala platser är en nyckel för att lyckas i trygghetsarbetet.

Insatser för att öka den upplevda tryggheten i Rotebro görs redan. Det pågår ett löpande analysarbete och en kartläggning av centrala Rotebro inom kommunens EST-arbete, Effektiv Samverkan för Trygghet. 2023 startade även BID Rotebro som är ett samarbete mellan Sollentuna kommun, polisen, Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter AB, John Mattson och andra aktörer som verkar i området. Samarbetet syftar till att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro för att området ska bli ett ännu bättre område att bo, besöka och verka i.

- Det pågår många sociala insatser i Rotebro och det är viktigt att knyta ihop detta med den fysiska miljön. Det behövs mer detaljkunskap om vilka förändringar i centrala Rotebro som bör genomföras både på kort sikt och lite längre sikt för att öka den upplevda tryggheten i området och skapa en ännu mer attraktiv stadsmiljö. Arbetet bör ske i nära samverkan med etablerade nätverk och berörda fastighetsägare, säger Lisa Brattström, projektledare på kommunledningskontorets samhällsbyggnadsavdelning.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2024.

Till nyhetsarkivet