Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Reviderade ägardirektiv för AB SOLOM ute på remiss

Förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv för AB SOLOM, kommunens vård-och omsorgsföretag går nu ut på remiss. I ärendet föreslås bland annat att det är vård- och omsorgsnämnden som har det yttersta ansvaret för att invånarna erbjuds vård, omsorg och stöd och att AB SOLOM ska konkurrensutsättas på samma villkor som andra utförare i Sollentuna.

Under de år AB SOLOM funnits har AB SOLOM och vård- och omsorgsnämnden/vård- och omsorgskontoret diskuterat villkor och ersättning för bolagets tjänster. En av orsakerna till det är att  det ursprungliga beslutet tolkats på olika sätt. I syfte att tydliggöra spelreglerna för AB SOLOM och för att hantera bolagets ekonomi fick kommunledningskontoret i mars 2020 ett uppdrag. Uppdraget innebar att, tillsammans med vård- och omsorgskontoret och AB SOLOM, tolka det beslut som kommunfullmäktige tog 2013 angående AB SOLOM:s övertagande av tidigare egenregiverksamheter. Det vill säga om bolaget är kommunens egenregiverksamhet eller om bolaget ska konkurrensutsättas på lika villkor. I uppdraget ingick även att beskriva konsekvenserna av de olika tolkningarna och lämna förslag på rekommendationer framåt. Uppdraget redovisades för kommunstyrelsen under måndagen.

I går tog kommunstyrelsen beslut om att förslag på reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv för det kommunala vård-och omsorgsbolaget remitteras till AB SOLOM, samt att förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden remitteras till vård- och omsorgsnämnden. Remissinstanserna ska ge sina synpunkter senaste den 1 oktober.

Det som kommunledningskontoret föreslår är följande:

  • Kommunen har genom vård- och omsorgsnämnden det yttersta ansvaret, dvs. svarar för sistahandsalternativet, för att invånarna kan erbjudas vård, omsorg och stöd. Avvikande skrivningar tas bort från AB SOLOM:s ägardirektiv.
  • Utvecklingsuppdraget tas bort från AB SOLOM:s ägardirektiv.
  • Avtalslängder och ersättning fastställs som utgångspunkt genom upphandling utgående från av vård- och omsorgsnämnden beslutad konkurrensutsättningsplan.
  • AB SOLOM:s omsättning blir ett resultat av genomförda upphandlingar.
  • Bolaget ska ha rätt att säga nej till att driva verksamhet. Skyldigheten tas bort ur bolagsordningen. Även skyldigheten för bolaget att anordna boenden för ensamkommande barn tas bort ur bolagsordningen.

 

Till nyhetsarkivet