Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Inställda sammanträden med anledning av Covid-19

Med anledning av coronaviruset har samtliga nämndsammanträden i Sollentuna kommun ställts in under mars 2020. För kommande sammanträden görs en bedömning månad för månad.

För att minska smittspridningen av Covid-19 har alla nämndsammanträden som skulle hållits i mars ställts in. För kommande inplanerade nämndmöten kommer en bedömning att göras från månad till månad utifrån rådande läge.

En del beslut kan tas även om nämnden inte har sitt sammanträde.* Exempel på sådana beslut kan vara:

  • beslut som rör enskilda och där den enskilda kan lida skada om beslutet inte tas.
  • beslut där det i lag eller annan författning finns reglerade tidsfrister för beslutsfattandet.
  • beslut om att stänga eller begränsa tillgången till kommunala verksamheter
  • beslut som behöver fattas med anledning av att de är av stor ekonomisk eller annan stor betydelse för kommunen

Det sammanträdet om kommunfullmäktige skulle haft i mars ställdes in. Kommunfullmäktige kommer däremot att genomföra sammanträdet i april, men kommer enbart att behandla ärenden av akut karaktär. Inför kommunfullmäktige i april kommer även kommunstyrelse, på grund av beredningskrav, att genomföra sitt sammanträde.

* Enligt Kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Till nyhetsarkivet