Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Arbetsmiljöutredning av administrativa avdelningen är klar

Nu är arbetsmiljöutredningen av den administrativa avdelningen klar. Resultatet visar att en majoritet, men inte alla, beskriver att det inte råder en tystnadskultur samt har en upplevelse av ”högt i tak” och en okomplicerad relation till sin chef.

Den 16 december 2021 kom Vision in med en begäran om åtgärder enligt AML 6:6a §.

I begäran beskrivs brister i arbetsmiljön på den administrativa avdelningen på kommunledningskontoret. Ett av flera krav på åtgärder var att tillsätta en utredning för att kartlägga förekomsten av kränkande särbehandling, tystnadskultur och förekomsten av repressalier på avdelningen. Fackförbundet Akavia ställde sig sedermera bakom begäran.

Sollentuna kommun besvarade vilka olika åtgärder som vidtagits från 2020 och framåt när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen godtog även fackförbundens krav om att en arbetsmiljöutredning med fokus på negativt avvikande ledarskap, tystnadskultur samt kränkande särbehandling skulle genomföras av extern part.

En styrgrupp för utredningen bildades med representanter från kommunen, Vision och Akavia. Starck & Partner anlitades för uppdraget och under vårterminen 2022 genomfördes arbetsmiljöutredningen.

Syftet med utredningen har varit att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för samtliga anställda på kommunledningskontorets administrativa avdelning och utifrån analys av material ge rekommendationer för åtgärder som säkerställer en god arbetsmiljö.

Målet med utredningen har varit att kartlägga om det, i nutid, förekommer negativt avvikande ledarskap i form av kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier som därigenom skapar en tystnadskultur i förhållande till Sollentuna kommuns ledaskapsmodell

I utredningen har Starck & Partner gått igenom styrdokument och hämtat information genom enkäter och intervjuer med chefer och medarbetare.

Resultat av utredningen

Rapporten om arbetsmiljöutredningen på den administrativa avdelningen klar.

Resultatet ger en samstämmig bild. En majoritet, men inte alla, beskriver att det inte råder en tystnadskultur samt har en upplevelse av ”högt i tak” och en okomplicerad relation till sin chef. Resultatet i helhet finns presenterat i rapporten som du hittar länk till längre ner.

- Under 2021 fick vi ta del av flera uppgifter om brister i arbetsmiljön med varierande aktualitet. Vissa uppgifter sträckte sig flera år bakåt i tiden, andra låg i närtid och det fanns även exempel som var svårare att tidsbestämma. Kartläggningen ger en mer positiv bild än det som tidigare har varit samtidigt som vi ser att det finns delar i arbetsmiljön som fortfarande behöver arbetas med. Det arbetet börjar nu och kommer att fortsätta, att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö är ett kontinuerligt arbete. Läs gärna utredningen och har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Peter Holstad, Huvudskyddsombud, Vision, Anders Thyrestam, ordförande, Vision, Ann-Charlotte Zetterberg, fackligt ombud, Akavia.

Rekommendationer

I rapporten ges ett antal rekommendationer till Sollentuna kommuns som arbetsgivare. Exempel på rekommendationer är:

  • Fortsatt arbete mot en positiv organisationskultur utifrån värdeorden nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Ledningen behöver vara förebilder i kulturarbetet och levandegöra rutiner och policys.
  • Tydliggöra och stötta chefer i vad ledarskap enligt ledarskapsmodellen innebär.
  • Utveckla chefsstöd så att chefer känner sig trygga i vad de kan berätta om enskilda individers processer och vad enskilda individer kan berätta för andra.
  • Se över ”forum för tidig konfliktlösning” och stötta chefer och medarbetare att löpande arbeta med konflikter på ett tidigt stadium.

- På samma sätt som årets medarbetarenkät tecknar rapporten en övervägande positiv bild av arbetsmiljön inom administrativa avdelningen. Genomförda intervjuer visar att det i nutid inte råder en tystnadskultur på administrativa avdelningen. Enligt enkäten ges uttryck för att medarbetarna har en okomplicerad relation till sin närmsta chef. Samtidigt identifieras ett antal utvecklingsområden för vilka åtgärder kommer att genomföras. Rapporten utgör ett värdefullt bidrag i kommunens vidare arbetsmiljöarbete. Per Törnvall, kommunchef

Kommunen kommer att genomföra samtliga rekommendationer som utredningen föreslår.

Till nyhetsarkivet