Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Visionsbild parkdamm Edsbergsparken

Dagvattendammar planeras vid Edsvik för att ge bättre vattenkvalitet i Edsviken.

Bygga, bo & miljö

Ny vattenplan för hållbar vattenhantering

Bra vatten är livsnödvändigt men inte alltid en självklarhet. I Sollentunas nya vattenplan, som kommunfullmäktige nu antagit, tas därför ett helhetsgrepp för att förbättra och säkra kvalitén på kommunens grundvatten och ytvatten samt för att förbättra hanteringen av dagvatten, spillvatten och dricksvatten.

Sedan 2017 har Sollentuna kommun arbetat med att ta fram en vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Arbetet har letts av kommunens vattensamordnare tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter inom kommunen och kommunens VA-huvudman, SEOM. Under arbetet med planen har även flera externa parter engagerats.

– Genom att ta ett helhetsgrepp om alla vattentyper en kommun hanterar kan vi få en hållbar vattenhantering i Sollentuna, säger vattensamordnare Towe Holmborn. Hur vi hanterar dagvattnet från tätorten påverkar de sjöar och grundvatten som tar emot dagvattnet, men i slutändan även det dricksvatten som vi producerar av dessa vatten.

Säkrar bra vattenområden

Vattenplanen säkrar tillgången till bra vattenområden för bad, fiske och annan rekreation, men skapar även förutsättningar för att ytvatten behåller eller får ett rikt växt- och djurliv.  Vattenplanen skapar även förutsättningar för att skydda vårt grundvatten. En annan viktig del av vattenplanen är att säkra en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

– Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen finns nu beskriven tillsammans med en tydlig planering för underhåll och förnyelse, säger Åsa Snith, affärsområdeschef för Vatten på SEOM. Extra spännande känns också vårt åtagande att bygga ut dagvattenreningen i kommunen, främst till Edsviken, med målet att säkra vattenkvaliteten i våra vatten.  

Vattenplanen innebär att Sollentuna på ett strukturerat sätt kan fortsätta att arbeta för att bidra till att uppfylla nationella miljömål, som exempelvis levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv, grundvatten av god kvalitet, hav i balans och levande skärgård, ingen övergödning och giftfri miljö.

– Vattenplanen är ett gediget arbete med bland annat 135 konkreta och väl underbyggda åtgärder, säger Jonas Riedel, klimatnämnens ordförande. Den ska få Sollentuna att uppfylla sin del i EU:s vattendirektiv till 2027, och inte minst göra Sollentuna till en ännu bättre kommun med rent bad- och fiskevatten och säkrat dricksvatten. Jag är oerhört glad att vattenplanen nu har antagits så att vi kan fortsätta Sollentunas ambitiösa miljöarbete.

Den nya planen innebär också att Sollentuna kan bidra till att uppfylla flera av de nationella miljömålen för en hållbar utveckling i enlighet med agenda 2030. 

135 konkreta åtgärder

I vattenplanen som nu antagits finns 135 åtgärder som ska genomföras under den kommande 7-årsperioden. Åtgärderna syftar till att komma till bukt med identifierade brister i vattenhanteringen.

Ett omfattande åtgärdspaket i vattenplanen innebär att förbättra dagvattenreningen inom Edsvikens påverkansområde. I linje med detta, på samma möte som vattenplanen antogs, beslutade kommunfullmäktiga att arbeta vidare med planerna att anlägga två dagvattendammar i Edsbergsparken.

Under 2020 genomförde kommunen, i samarbete med Upplands Väsby kommun inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters, en bottenbehandling av sjön Norrviken. Även denna behandling, som genomfördes för att stärka vattenkvaliteten i sjön och omkringliggande vattendrag, var en viktig nyckel till en hållbar vattenhantering.

Sollentunas vattenplan

SEOMs webbplats

Nyhet 2020-12-01: Nya dammar kan rena Edsvikens vatten 

Bottenbehandling av Norrviken 2020

 

 

 

Till nyhetsarkivet