Till navigation Till innehåll (s)
Sydlig entré Häggviks station

Illustration: Trafikverket

Bygga, bo & miljö

Ny stationsentré pusselbit för utvecklingen av Södra Häggvik

Stadsutvecklingen i Södra Häggvik i Sollentuna tar steg framåt. Ett genomförande- och finansieringsavtal för byggnationen av en ny pendeltågsentré vid Södra Häggvik i Sollentuna är på väg att tecknas mellan parterna Sollentuna kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen och SEOM.

Intentionen att bygga en ny sydlig stationsentré till Häggviks pendeltågsstation har funnits länge. Det aktuella avtalet innebär att det blir ett skarpt uppdrag att bygga entrén med tillhörande anläggningar.

Avtalet godkändes i Sollentunas kommunstyrelse den 13 september och kommer upp på kommunfullmäktige den 23 september.

Parterna är överens om behovet av förbättrad infrastruktur och en stationsentré vid Häggvik station söder ut från befintlig perrong samt bättre anslutningar till pågående utbyggnader i området. Den nya ingången kommer att korta resenärernas väg till stationen och göra det attraktivare att resa kollektivt.

– En tillgänglig kollektivtrafik underlättar för fler att få vardagen att gå ihop. Vi har arbetat hårt för en ny pendeltågsentré i Södra Häggvik. Den blir än mer viktig i takt med att Södra Häggvik byggs ut med bostäder och butiker, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Öppning 2025

Ambitionen är att den nya stationsentrén ska öppnas under senare delen av 2025 och börja byggas under 2023.

– Södra Häggvik ska bli en attraktiv och hållbar stadsdel där närheten till kollektivtrafik liksom bra cykelvägar är avgörande. Det är positivt att vi nu tar nästa steg i byggandet av en sydlig entré, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. 

Genomförande- och finansieringsavtalet omfattar utöver en ny sydlig pendeltågsstationsentré med en tillgänglighetsanpassad ramp upp till Häggviks perrong också tillhörande anslutningsvägar för kollektivtrafik, cyklister och gående. Avtalet inkluderar även en lokal för servicebutik eller motsvarande i biljetthallen.

På sikt 5 000 bostäder

Den pågående planläggningen av Södra Häggvik möjliggör för omkring 5 000 nya bostäder. Planen är att utveckla och förtäta området till en blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, handel och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator.

För utvecklingen inom Södra Häggvik står, utöver Sollentuna kommun, även flera fastighetsägare med ambitioner att utveckla lokaler för både boende och kommersiell verksamhet. www.sollentuna.se/sodra-haggvik

 

Till nyhetsarkivet