Till navigation Till innehåll (s)
Orienteringskarta över Rankan i Rotebro

Orienteringskarta över Rankan i Rotebro

Bygga, bo & miljö

Fler bostäder och tillgängligare strand utreds i Rotebro

Hur Rotebros koppling till sjön Norrviken kan förstärkas och fler bostäder skapas. Det är några av de saker Sollentuna kommun presenterar i ett så kallat programsamråd.

Markområdet som belyses en programhandling ligger norr om jästfabriken i Rotebro och har fastighetsbeteckningarna Rankan 3 och 4 med flera.

Programmet är resultatet av ett beslut i kommunstyrelsen 2020. Det har tagits fram av kommunen i samarbete med fastighetsägaren Wallenstam AB och är ett sätt att inhämta synpunkter i ett tidigt skede inför ett eventuellt kommande detaljplanearbete. I programhandlingen undersöks de förutsättningar som finns inom och omkring planområdet för att klarlägga hur de faktorerna kan komma att påverka en möjlig utveckling i området.

- Utveckling av det aktuella området skulle bidra till att göra Rotebro till en mer tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsdel. Vi är nu tidigt i planeringsskedet och det finns frågor som behöver lösas kopplat till bland annat lukt, buller och naturvärden, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bland flera utmaningar studerar programhandlingen bland annat kopplingen mellan Rotebro centrum och området. Här ingår pendeltågsstationen, platsen under broarna och passagen under E4 och över Norrvikenleden ner mot sjön.  

Andra utmaningar som utreds är bland annat lukt, geotekniska förutsättningar, buller, översvämningsrisk och naturvärden.

Programsamrådet till och med september och ger remissinstanser och sakägare som Trafikverket, länsstyrelsen, Norrvatten, jästbolaget m fl möjlighet att yttra sig. Även allmänheten har möjligheter att lämna synpunkter.

Programhandlingen finns tillgänglig på sollentuna.se

 

Till nyhetsarkivet