Till navigation Till innehåll (s)

Nu startar en bottenbehandling av sjön Norrviken 

Under våren och sommaren 2020 genomför Sollentuna och Upplands Väsby tillsammans med Länsstyrelsen ett arbete för att främja vattenkvaliteten i sjön Norrviken.

Målet med arbetena i Norrviken är att minska övergödningen så att sjön och vattendragen nedströms ska må bättre och få livskraftigare ekosystem.

- Det känns spännande att det här nu är på gång. Det kommer troligen att göra väldigt mycket för Norrvikens vattenkvalitet, men också för de vattendrag som så småningom leder vattnet ut till Mälaren där vi hämtar vårt dricksvatten. Det ska bli intressant att följa resultaten, inte minst då vi i kommunen har Edsviken som har ännu större problem med övergödning som vi måste lösa. Förhoppningsvis kan det vara en metod vi kan använda även där i framtiden, säger Jonas Riedel (C) som är ordförande i Klimatnämnden samt i Oxunda och Edsviken vattensamverkan.

Arbetena startar i april och pågår under cirka fyra månader.

Badmöjligheter påverkas inte av det pågående arbetet. Men de som badar bör tänka på att hålla avstånd till arbetsfordon i och intill sjön.

Bakgrunden till projektet

Bakgrunden till projektet är att Norrviken är övergödd. Fosfor och kväve påverkar vattenkvalitet negativt. För att minska den så kallade internbelastningen av fosfor som ligger lagrad och utsöndras från bottensedimentet genomförs en aluminiumbehandling från en båt.

Behandlingen ökar den fosforbindande förmågan i sedimenten. Metoden är välbeprövad och har använts i några hundra sjöar under de senaste fem decennierna. Sjöar som behandlats med denna metod har uppvisat goda resultat. I Norrviken kommer behandlingen att genomföras på mjukbottnar djupare än 4 meter.

Projektet finansieras med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters. Projektets syfte är att öka åtgärdstakten inom Sveriges vattenförvaltning.

Läs mer om arbetena i Norrviken

För mer information kontakta:

Towe Holmborn, vattensamordnare, Sollentuna kommun, towe.holmborn@sollentuna.se ,08-579 217 58 Alt Louise Andersson, miljöprojektledare, Upplands Väsby kommun, louise.andersson@upplandsvasby.se , 08-590 973 54

Länstyrelsens arbete för bättre vatten - LIFE IP Rich Waters

Till nyhetsarkivet