Till navigation Till innehåll (s)
17 mål för Agenda 2030

Agenda 2030 förstärker Sollentuna kommuns hållbarhetsarbete

Sollentuna har antagit en policy för sitt arbete med Agenda 2030. Det är 17 mål som FNs medlemsstater har formulerat. Tillsammans ska målen leda till en hållbar värld, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Sollentunas kommunfullmäktige antog i september 2020 en policy för arbetet med Agenda 2030. Alla nämnder och förvaltningar och kommunens bolag är nu delaktiga i arbetet med att uppfylla målen och att skapa ett långsiktigt hållbart Sollentuna.

Sollentuna kommun har alltid arbetat för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle – det är en del av kommunens uppdrag och dagliga arbete. Tack vare FNs Agenda 2030 får kommunen samma mål som andra kommuner och som alla FNs medlemsstater. Till stor del fortsätter kommunen på sin inslagna väg mot hållbarhet. Men inom vissa områden behövs det extra fokus för att klara målen till år 2030. Det kan vara nya sätt att arbeta, nya samarbeten, en omfördelning av budgetmedel eller ändrade prioriteringar.

Sollentuna kommun har valt att fokusera extra på följande områden.

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande.
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet.
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
  • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
  • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Kommunen arbetar för att den egna verksamheten ska uppfylla målen och vi satsar på att underlätta för invånare och näringsliv att bidra till hållbarhetsarbetet.

I policyn kan man läsa vilka nämnder som är kopplade till vilka mål och hur fokusmålen har valts ut.

Agenda 2030 i Sollentuna författningssamlingVarje år från 2021 gör kommunen en utvärdering av arbetet för att bedöma om det görs tillräckligt inom alla områden. Ett stort antal indikatorer redovisas och analyseras. Det går också att jämföra Sollentuna med andra kommuner i den stora gemensamma databasen Kolada.
Jämför Sollentunas Agenda 2030-resultat i Kolada