Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Vision och övergripande mål 

Sollentuna kommun arbetar med en målstyrningsmodell där vi tillsammans långsiktigt strävar efter en vision. Vi gör det via mål på olika nivåer i organisationen. Målen följs genom utvalda indikatorer.

Vision: Sveriges mest attraktiva kommun

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå. Den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för  att göra det bästa vi kan för Sollentunas invånare och företagare utifrån de förutsättningar vi har.

Övergripande mål

Tre övergripande mål strukturerar arbetet mot Sveriges mest attraktiva kommun. Målen grundar sig på olika perspektiv som samtliga nämnder kan relatera till. Utvecklingen för varje övergripande mål följs genom utvalda indikatorer, som visar trender och jämförbarhet med andra och egna målsättningar.

De tre övergripande målen är:

Trygghet och välfärd genom livet

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet.

Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.

Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga.

Servicen ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna förenar det bästa av två världar – stadens utbud och närheten till naturen.

Det är en av anledningarna till att kommunen växer tillsammans med både invånare och företag.

Hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv gäller när vi planerar och bygger Sollentunas framtid.

För att hitta den balans som efterfrågas tar vi hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun.

Attraktiv och effektiv organisation

Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service och tjänster.

I en tid av utveckling och utmaningar behöver vi en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare är avgörande för att kunna leverera den service som invånarna efterfrågar.

Nämndmål

Nämnderna skapar 3-6 mål för sin verksamhet, med utgångspunkt i de övergripande målen och verksamhetens behov av utveckling. Målen följs genom utvalda indikatorer..

Verksamhetsmål

  • Avdelningar och enheter skapar mål som bidrar till helheten – till nämndmålen, övergripande mål och till visionen.
  • Målen grundar sig på varje verksamhets behov av satsningar och utveckling.
  • Mål på olika nivåer kan följas via indikatorer. Till verksamhetsmålen kan aktiviteter – konkreta saker som ska utföras för att nå målen – kopplas.

Individuella mål

Styrkedjan sträcker sig ända ner till individnivå så varje medarbetares utveckling bidrar till helheten.