Till navigation Till innehåll (s)

Nära samarbete med polisen 

För att öka tryggheten i Sollentuna har vi ett nära samarbete med polisen genom en samverkansöverenskommelse. Vi har tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte till alla som bor här. Det har arbetats fram tillsammans med boende i kommunen.

Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten. Ett framgångsrikt trygghetsarbete bygger på att myndigheter, kommuner, invånare och andra samhällsaktörer samarbetar.

Medborgarlöfte 2021- 2022

Under perioden 2021-2022 kommer polisen och Sollentuna kommun att ha regelbunden närvaro på platser som upplevs som otrygga i syfte att förhindra otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö. Exempelvis bråk, hotfullt beteende och narkotika hantering. Kommunen arbetar även bland annat med att förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet.

Medborgarlöftet utgår från de dialoger vi haft med invånare kring hur vi kan förebygga brott och hur vi skapar trygghet. I medborgarlöftet beskriver vi hur vi ska närvara och agera på platser som upplevs som otrygga.

Närvaron av polisens och kommunens resurser kommer att prioriteras i följande miljöer/områden:

  • Stationsområden
  • Centrumområden
  • Platser där ungdomar återkommande samlas

 De prioriterade samverkansområdena är trygghet i offentlig miljö  med tre fokusområden:

  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö
  • Motverka rekrytering till kriminella nätverk och utveckla avhopparverksamhet
  • Utveckla och stärka myndighetssamverkan på lokal nivå mot organiserad brottslighet

Effektiv Samordning för Trygghet

Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem tar fram en lägesbild och lägger fokus i de områden där det behövs, tillsammans eller enskilt.